Organizace a provoz školského zařízení do konce školního roku 2019/2020

Informace o otevření školy pro žáky I. stupně od 25.5.2020

Pokyny pro stravování žáků a zaměstnanců školy od 25.5. – 30.6.2020


Výdej stravy probíhá za zvýšených hygienických podmínek. Žáci vstupují do školní jídelny pod dohledem pedagoga. Do prostoru jídelny mohou strávníci vstoupit pouze s rouškou, kterou si před konzumací stravy uloží do předem připraveného vlastního sáčku. Po   ukončení konzumace si strávníci opět nasadí roušku a skupina společně odchází.

 

Pracovnice provozu podá strávníkovi tácek s příborem, nápoj, ovoce nebo salát. U dalšího okénka vydá kuchařka polévku a hlavní jídlo. Strávníci odcházejí konzumovat jídlo do předem určeného prostoru a dodržují bezpečnou vzdálenost od ostatních skupin. Použité nádobí strávník vrací zpět na místo k tomu určené. Použité nádobí včetně tácků se myje v myčce.


Po odchodu skupiny pracovnice jídelny dezinfikuje stoly a židle, kliku u dveří. Z důvodu  nemožnosti míchat skupiny žáků s ostatními osobami, školní jídelna NEVAŘÍ pro cizí strávníky. Vstup rodičů a zákonných zástupců do prostoru školní jídelny není povolen. Z hygienických důvodů není možné, aby si rodiče v první den nemoci odnášeli jídlo domů. Stravu lze telefonicky odhlásit nejpozději den předem do 14 hodin. Ve výjimečných
případech lze stravu odhlásit také v daný den ráno do 7,30 hodin.

 


V Přerově, 21. 5. 2020

Bc. Dagmar Janásová
provozní ŠJ

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o možnosti účastnit se vzdělávacích a zájmových aktivit

 

Vážení rodiče,

na základě dokumentu MŠMT, doporučení KHS Olomouc a zřizovatele ZŠ v Přerově otevíráme ZŠ pro žáky prvního stupně k 25. 5. 2020. Níže uvádíme organizační, technické a personální podmínky školy.

 

1) Příjem žáků 1. – 5. ročníku

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020, do 10,00 h formou podepsaného čestného prohlášení a seznámení s podmínkami, organizací a provozem ZŠ. Na pozdější odevzdání čestného prohlášení nebude brán zřetel!

 

Příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ZDE na stažení) , které doručíte osobně do kanceláře školy nebo na mail: info@zsjakprerov.cz

 

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

 

Kritéria:

 • Kapacita při dodržení maximálního počtu 15 žáků na třídu.
 • Provozní doba školy: 7,50 – 16,00h.
 • Organizační, technické a personální možnosti školy – viz. níže.

2) Cesta do školy

– Pro žáky platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky /každý žák je vybaven min. dvěma
rouškami a sáčkem na uložení roušky/.
– Dodržování odstupů 2m.

 

3) Příchod ke škole a pohyb před školou dle těchto principů

– Žákům jsou k dispozici všechny vchody, před školou organizují vstup do budovy
vedoucí školních skupin /pedagogičtí pracovníci/, kteří je následně odvedou do tříd.
– Pokud se žák opozdí z jakýchkoliv důvodů, bude vpuštěn do budovy pouze hlavním
vchodem.

 

4) Vstup do budovy

– Bude organizován dle počtu zájemců.
– Bude probíhat dle stanoveného časového harmonogramu dle počtu zájemců.

– Bude probíhat plynule s návazným přechodem do tříd.
– Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

5) Pravidla režimu odchodů žáků ze školy

a) Všichni žáci odchází hlavním vchodem.
b) Rodič do čestného prohlášení uvede čas samostatného a pravidelného odchodu svého dítěte s převzetím veškeré zodpovědnosti po opuštění budovy školy.
c) Pokud zákonný zástupce bude osobně dítě ze školy vyzvedávat, nahlásí určenému pracovníkovi ve vestibulu školy jméno dítěte, číslo skupiny a ten zajistí jeho předání. V tomto případě škola nemůže zajistit kontrolu totožnosti osoby, která dítě přebírá.

 

6) V budově

– Pedagogičtí pracovníci kontrolují přezouvání, mohou změřit tělesnou teplotu a
dohlížejí na dezinfekci rukou.
– Pohyb po škole je umožněn pouze s rouškou a jsou minimalizovány kontakty jak mezi
skupinami, tak zaměstnanci školy.
– Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 

7) Ve třídě

– Žáci sedí jednotlivě v doporučené vzdálenosti min. 1,5 metru
– V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2m. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i
ve třídě.
– Použité roušky se ukládají do igelitových sáčků.
– Třídy jsou větrány a pravidelně je prováděna dezinfekce lavic, vypínačů, vodovodních
baterií atp.
– Po každé aktivitě si žáci umyjí nebo vydesinfikují ruce ve své třídě.
– Před opuštěním třídy si žák na celou dobu pohybu v budově nasadí roušku.

 

8) Skupina žáků 1. stupně

– Vedení školy do 22. 5. 2020, 12,00h zveřejní běžnými komunikačními kanály (web,
hlavní vchodové dveře) složení skupin a místo vstupu do školy. O zařazení žáků do
skupin rozhoduje ředitel školy.
– Čítá max. 15 žáků a pracuje pod vedením pedagogického pracovníka, je neměnná do
30. 6. 2020.
– Pedagogický pracovník vede evidenci o docházce a žák musí být omluven v souladu
se školním řádem.

 

9) Rámcová pravidla pro stravování

– ŠJ zajišťuje pro žáky obědy.

– Žáci se budou stravovat v jídelně dle hygienických pravidel a vnitřního časového
harmonogramu.
– Do ŠJ vstupují s rouškou, umyjí si ruce, pracovnicí ŠJ jim bude vydán oběd.
– Před jídlem roušku vloží do igelitového sáčku a po jídle si nasadí roušku čistou.
– V případě 1. dne nepřítomnosti žáka se oběd zákonnému zástupci vydá ve školní
jídelně v menuboxu /zákaz použití jídlonosičů/ a to dle instrukcí vedoucí ŠJ.

 

10) Žák, který patří do rizikové skupiny

– Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním
žije ve společné domácnosti.
– Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

11) Vzdělávací aktivity

– Budou zajištěny dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. – 5.
ročníku.
– Probíhají každý den.
– Jsou zaměřeny jak na vzdělávání, tak na zájmové aktivity dle ŠVP školy a ŠVP školní
družiny.
– Dopoledne se jedná o vzdělávání, které je rovněž zajišťováno žákům na dálku.
– Odpoledne zajišťujeme zájmové vzdělávání, které vychází z činnosti školní družiny.
– Budou zajištěny pedagogickými pracovníky, ti však nemusí být třídními učiteli Vašich
dětí.
– Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit bude přizpůsoben složení konkrétní
skupiny a bude plně v kompetenci daného pedagoga ve skupině.
– Všechny aktivity jsou realizovány s ohledem na dodržení epidemiologických a
hygienických pokynů /výuka tělesné výchovy není možná/.
– Školní družina není v provozu, tudíž se nehradí úplata.
– Ranní družina není poskytována.

 

12) Hodnocení

– Je nedílnou součástí vzdělávacího procesu, je poskytováno srozumitelně a poskytuje
účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Smyslem není sběr podkladů pro
hodnocení na vysvědčení.

 

13) Vzdělávání žáků dle § 38 viz. níže uvedený odkaz Ochrana zdraví a provoz

základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

 

14) Postup školy při podezření na možné příznaky COVID -19

– Žák je umístěn do samostatné místnosti a pedagogický pracovník kontaktuje zákonné
zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte ze školy.

– O situaci škola bezodkladně informuje spádovou hygienickou stanici a jedná dle jejího
doporučení.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Vchod do areálu školního dvora směrem k tělocvičně, vstup bokem

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V

OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

OBNOVENÍ PROVOZU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU PŘI ZŠ JAK PŘEROV-PŘEDMOSTÍ OD 11. KVĚTNA 2020, A TO V SOULADU S USNENSENÍM VLÁDY č. 491 ZE DNE 30. DUBNA 2020

 

13.5. 2020 – kroužek VÝTVARNÉ ČINNOSTI ( 13.00 – 16.00)

18.5. – 22.5. 2020 VŠECHNY KROUŽKY SVČ (přesný časový harmonogram na stránkách školy do 15.5.2020)

 

RODIČE BUDOU KONTAKTOVÁNI A PROSÍME O ZPĚTNOU VAZBU OHLEDNĚ DOCHÁZKY DĚTÍ DO KROUŽKŮ.

 • Vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Účastníci jsou povinny dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka).

 

ORGANIZACE KROUŽKŮ

 • Účastníci kroužku přicházejí plynule ve dvoumetrových odstupech do areálu školního dvora směrem k tělocvičně, kde pod dohledem vedoucího kroužku vcházejí do budovy školy. Nesmí se shlukovat. Obličej je chráněn rouškou.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet účastníků ve skupině je 15.
 • V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti.
 • U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.
 • Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 • V každé místnosti je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.

 

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení. Tištěná podoba k dispozici ve vestibulu školy/pondělí, středa/ a odevzdat jej elektronicky na e- mail jitka.kreselova@zsjakprerov.cz nebo osobně ho přinesou děti na první schůzku.

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si můžete stáhnout ZDE

 

 

Při podezření nákazy COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: viz. čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz základní školy v období do konce školního roku 2019/20

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

J. A. KOMENSKÉHO V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

9. ročníky
Maximálně 15 – členná skupina žáků je tvořena ředitelkou školy a po 11. 5. je neměnná. Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení. Tištěná podoba k dispozici ve vestibulu školy/ a odevzdat jej elektronicky na e- mail info@zsjakprerov.cz, do kanceláře školy osobně nebo vhozením do schránky u vchodu nejpozději však do čtvrtka 7. 5. 2020 do 12 hodin.


Čestné prohlášní o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si můžete stáhnout ZDE


Žáci přicházejí plynule ve dvoumetrových odstupech do areálu školního dvora směrem k tělocvičně, kde pod dohledem AP vcházejí do budovy školy. Nesmí se shlukovat. Obličej je chráněn rouškou. Neprodleně se přezouvají na vyhrazeném místě. Proběhne desinfekce rukou a měření tělesné teploty.


Organizace konzultací


Začátek je v 7. 30 /dojíždějící/ resp. 9. 30 hodin /místní/ ve stanovené učebně, a to každé pondělí a středu. V pondělí probíhají konzultace z českého jazyka, ve středu z matematiky. Dle uvážení je možné se přihlásit pouze na konzultace z jednoho předmětu.


Žáci sedí v lavicích jednotlivě. Ústa jsou chráněna rouškou, kterou po sejmutí ukládá žák do igelitového sáčku a nahrazuje rouškou čistou.

Konzultace jsou zaměřeny na procvičování učiva českého jazyka a matematiky pro zvládnutí jednotné přijímací zkoušky.


Ukončení je v 9 resp. 11 hodin.


Během každé konzultace proběhne evidence přítomných žáků. Zákonný zástupce je povinen nepřítomnost přihlášeného žáka omluvit obvyklým způsobem v souladu se Školním řádem.


Během dne budou několikrát desinfikovány povrchy lavic, klik, vodovodních baterií, vypínačů apod. Učebny budou větrány.


Při podezření nákazy COVID-19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutníinfekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.


Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.


Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.


Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: viz. čestné prohlášení

Přijímací zkoušky pro žáky 9.tých ročníků

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA V ROCE 2020

 

Termíny: žáci 9 ročníku (čtyřleté maturitní obory) – 8. červen 2020
Žáci 5. a 7. ročníku (víceletá gymnázia) – 9. červen 2020

 

„Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let. K dispozici budou také výuková videa,“

řekl ministr školství na tiskové konferenci.

 

Testovací prostředí CERMAT pojmenované Přijímačky bez obav naleznete na webu prijimacky.cermat.cz,

 

více informací o aplikaci pak najdete na webu České školní inspekce ZDE.

Zprávy vedení školy

Tiskovou zprávu Magistrátu města Přerova si můžete přečíst ZDE

Vydávání tiskopisů, informace

Soubor s nejčastějšími chybami ve formuláři “Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení” je možné stáhnout

 

ZDE (Nejčastější chyby při vyplňování tiskopisů pro ošetřovné)

ZDE (Nejčastější dotazy k ošetřovnému)

 

Celá tisková zpráva ke stažení ZDE

Potvrzení pro pojištovny ZDE

Formulář „Potvrzení o účasti na lyžařském výcvikovém kurzu“ je také možné si vyzvednout osobně v kanceláři ZŠ v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hod.

Pro rodiče dětí mladších 13-ti let

Rodiče dětí mladších 13-ti let mohou kvůli zákazu výuky využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům vydává škola s podepsanou částí A, část B je třeba dovyplnit zákonným zástupcem a poté předat zaměstnavateli.

Formulář „Ošetřovné“ je možné si vyzvednout osobně v kanceláři ZŠ v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hod.

Aktuální informace si můžete přečíst ZDE

 

Nově: Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení ke stažení ZDE

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

 

Podmínky pro poskytování ošetřovného

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací ZDE.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

 

Jak postupovat?

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

 

Jak si o ošetřovné zažádat?

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (ZDE případně na webu ČSSZ ZDE). Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Běh podpůrčí doby ošetřovného nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem.

 

Na jakou částku mám nárok?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

 

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzda

Čistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)

Ošetřovné (60 %)

20 000 Kč

15 856 Kč

10 800 Kč

25 000 Kč

19 303 Kč

13 500 Kč

28 000 Kč

21 370 Kč

15 120 Kč

 

Pokud mi nyní skončilo 9 dní, po které jsem čerpal ošetřovné, co mám dělat?

Nyní stále platí, že pokud musíte pečovat o dítě po skončení 9 dnů ošetřovného (16 pro samoživitele), můžete zůstat doma z práce, ale na neplaceném volnu. Pokud vám zaměstnavatel vyjde vstříc, můžete se s ním domluvit i na náhradě mzdy.

Příští týden (24. 3.) bude Poslanecká sněmovna schvalovat změnu zákona, který zajistí, aby ošetřovné bylo možné čerpat po celou dobu uzavření škol, a byl na něj nárok i zpětně. Pokud tedy zákon projde, bude vám proplacena celá doba, po kterou jste byli doma.

Úplata za březen bude poměrně krácena – provoz ZŠ a ŠD přerušen od 11.3 do odvolání … stanovená výše úplaty za ŠD na březen 2020 … 47,- Kč

 

Rodiče, kteří ještě neuhradili úplatu za březen – zatím neplaťte, částka 47,- Kč vám bude připočtena k následující úplatě – po obnovení provozu ZŠ a ŠD.

 

Rodiče, kteří mají březen zaplacený – poměrná část 103,- Kč vám bude odečtena od následující úplaty – po obnovení provozu ZŠ a ŠD.

 

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.

Úplata za duben 2020 nebude pravděpodobně vybírána, škola bude zřejmě uzavřena celý duben.

 

V případě obnovení provozu ZŠ a ŠD v průběhu dubna budete o případné výši úplaty informováni.

Žádáme rodiče, aby do sběrných dvorů nenosili školní sběr. Sběrné dvory jsou od od 17.3. do odvolání UZAVŘENY!

Pronájmy jsou po dobu karantény zrušeny

Provoz MŠ

Mateřská škola bude znovu otevřena 18. 5. 2020.

 

 

Souhlas s podmínkami MŠ si můžete stáhnout ZDE,Podmínky viz. níže

 

 

UpozorněníTento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

 

Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvemš kolství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.


Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Při vstupu do mateřské školy v tzv. ranním filtru a v průběhu dne bude dítěti prováděno měření tělesné teploty.


Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou:


1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s
dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

4. Porucha imunitního systému, např.

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b. při protinádorové léčbě,
c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza)

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a Souhlas s podmínkami MŠ, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

 

 

Přichod do školy


 

Dítě je přiváděno pouze 1 dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod). Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku, přičemž doprovod je povinen mít roušku po celou dobu pobytu v MŠ. Děti v prostorách MŠ mít roušku nemusí.

 

Při vstupu do objektu použijí dezinfekci rukou + očistí si boty na stanoveném dezinfekčním místě.

 

Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). V prostoru šaten je omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem.

 

 

V prostorách MŠ


 

Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné, stráví děti větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

 

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny. Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.


Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

 

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít.

Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod.


Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.).


Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.


Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.

 

Hygienická specifika


 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.


Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude učitelka ihned kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje Krajská hygienická stanice, která stanoví další postup. Pokud dítě trpí alergií, která je doprovázena příznaky jako rýma, kýchání, kašel apod., je učitelka oprávněna požadovat potvrzení od lékaře, že se jedná o alergii.

 

 

Provozní informace


 

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik).

 

Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.)

 

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem, při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku.

 

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.


Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích.


Dodávka stravy je zajištěna ze Školní jídelny, Hranická 14 osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, ochranné rukavice). V případě, že dítě bude nemocné, rodič nesmí použít své jídlonosiče. Je povinen nahlásit nepřítomnost dítěte do 8,00h a bude mu strava vydána v menuboxu provozním pracovníkem.

Čestné prohlášní o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si můžete stáhnout ZDE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. – 16. 5. 2020.

K zapsání dítěte do naší mateřské školy je potřeba podniknout tyto kroky:

1) tisk vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (www.zsjakprerov.cz )

2) tisk Čestného prohlášení k očkování (www.zsjakprerov.cz)

3) pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte ze všech stran (dle opatření MŠMT není nutné navštěvovat lékaře, postačí doložit čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu)

4) pořízení kopie rodného listu dítěte

 

Kritéria k přijetí ZDE

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ke stažení ZDE

Čestné prohlášení k očkování ZDE

 


Všechny tyto řádně vypsané a podepsané dokumenty je nutné doručit do naší mateřské školy (v období od 2. 5., nejpozději do 16. 5. 2020) jedním z následujících způsobů:

1) dodáním v obálce na označené sběrné místo v MŠ (ve vstupním prostoru do budovy) a to v pondělí 4. 5. od 8.00 do 12.00 hod nebo úterý 5. 5. od 12.00 do 17.00 hod

2) e-mailem: ms.podskalkou@zsjakprerov.cz (v tomto případě je nutné poslat žádost jako přílohu a opatřit uznávaným elektronickým podpisem!!!)

3) poštou: Mateřská škola Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí, 75124 (nejlépe doporučeně)

4) do datové schránky školy (ID datové schránky: n8gmyse)

 


Rozhodnutí o přijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na vstupních dveřích MŠ a školním webu www.zsjakprerov.cz pod registračním číslem, které Vám bude přiděleno a zasláno na e-mailovou adresu nebo formou SMS ihned po přijetí žádosti. V případě dotazů ohledně zápisu volejte na tel. číslo 724 211 277.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. – 16. 5. 2020.

K zapsání dítěte do naší mateřské školy je potřeba podniknout tyto kroky:

1) tisk vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (www.zsjakprerov.cz)

2) tisk Čestného prohlášení k očkování (www.zsjakprerov.cz)

3) pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte ze všech stran (dle opatření MŠMT není nutné navštěvovat lékaře, postačí doložit čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu)

4) pořízení kopie rodného listu dítěte

 

Kritéria k přijetí ZDE

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ke stažení ZDE

Čestné prohlášení k očkování ZDE

 


Všechny tyto řádně vypsané a podepsané dokumenty je nutné doručit do naší mateřské školy (v období od 2. 5., nejpozději do 16. 5. 2020) jedním z následujících způsobů:

1) dodáním v obálce na označené sběrné místo v MŠ (ve vstupním prostoru do budovy) a to v pondělí 4. 5. od 8.00 do 12.00 hod nebo úterý 5. 5. od 12.00 do 17.00 hod

2) e-mailem: ms.vinary@zsjakprerov.cz (v tomto případě je nutné poslat žádost jako přílohu a opatřit uznávaným elektronickým podpisem!!!)

3) poštou: Mateřská škola Vinary, Za Humny 203/1, Přerov XI – Vinary, 75124 (nejlépe doporučeně)

4) do datové schránky školy (ID datové schránky: n8gmyse)

 


Rozhodnutí o přijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na vstupních dveřích MŠ a školním webu www.zsjakprerov.cz pod registračním číslem, které Vám bude přiděleno a zasláno na e-mailovou adresu nebo formou SMS ihned po přijetí žádosti. V případě dotazů ohledně zápisu volejte na tel. číslo 724 103 421.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. – 16. 5. 2020.

K zapsání dítěte do naší mateřské školy je potřeba podniknout tyto kroky:

1) tisk vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (www.zsjakprerov.cz)

2) tisk Čestného prohlášení k očkování (www.zsjakprerov.cz)

3) pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte ze všech stran (dle opatření MŠMT není nutné navštěvovat lékaře, postačí doložit čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu)

4) pořízení kopie rodného listu dítěte

 

Kritéria k přijetí ZDE

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ke stažení ZDE

Čestné prohlášení k očkování ZDE

 


Všechny tyto řádně vypsané a podepsané dokumenty je nutné doručit do naší mateřské školy (v období od 2. 5., nejpozději do 16. 5. 2020) jedním z následujících způsobů:

1) dodáním v obálce na označené sběrné místo v MŠ (ve vstupním prostoru do budovy) a to v pondělí 4. 5. od 8.00 do 12.00 hod nebo úterý 5. 5. od 12.00 do 17.00 hod

2) e-mailem: ms.cekyne@zsjakprerov.cz (v tomto případě je nutné poslat žádost jako přílohu a opatřit uznávaným elektronickým podpisem!!!)

3) poštou: Mateřská škola Čekyně, Jabloňová 31/4, Přerov VII – Čekyně, 75124 (nejlépe doporučeně)

4) do datové schránky školy (ID datové schránky: n8gmyse)

 


Rozhodnutí o přijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na vstupních dveřích MŠ a školním webu www.zsjakprerov.cz pod registračním číslem, které Vám bude přiděleno a zasláno na e-mailovou adresu nebo formou SMS ihned po přijetí žádosti. V případě dotazů ohledně zápisu volejte na tel. číslo 739 328 069.

Vážení rodiče,

přinášíme Vám upřesňující informace k prázdninovému provozu mateřských škol.

MŠ Pod Skalkou bude uzavřena od 6. 7. do 14. 8. 2020

MŠ Čekyně bude uzavřena od 6. 7. do 9. 8. 2020 a od 17. 8. do 23. 8. 2020

MŠ Vinary bude uzavřena od 6. 7. do 2. 8. 2020 a od 10. 8. do 23. 8. 2020

V souvislosti s nastalou situací a nutnými mimořádnými opatřeními je letos změna v přihlašování na náhradní provoz.


Přihlášky na náhradní prázdninový provoz budou zde na webu k dispozici od 27. dubna 2020 a budou se přijímat po dobu celého měsíce května jednou z těchto cest:

 

 • e-mailem
  MŠ Pod Skalkou: ms.podskalkou@zsjakprerov.cz
  MŠ Čekyně: ms.cekyne@zsjakprerov.cz
  MŠ Vinary: ms.vinary@zsjakprerov.cz

 

 • poštou na adresu mateřské školy
  Mateřská škola Pod Skalkou, Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí, 751 24
  Mateřská škola Čekyně, Jabloňová 31/4, Přerov VII – Čekyně, 751 24
  Mateřská škola Vinary, Za Humny 203/1, Přerov XI – Vinary, 751 24

 

 • osobně pouze ve výjimečných případech po předchozí tel. domluvě na čísle
  MŠ Pod Skalkou: 724 211 277
  MŠ Čekyně: 739 328 069
  MŠ Vinary: 724 103 421

 

 • datovou schránkou: ID n8gmyse

 

Přihlášku si stáhněte, vytiskněte a vyplňte.

 

Zde si můžete stáhnout přihlášku pro odpovídající školku:

 • Žádost o přijetí dítěte na prázdniny – Předmostí – ZDE
 • Žádost o přijetí dítěte na prázdniny – Čekyně – ZDE
 • Žádost o přijetí dítěte na prázdniny – Vinary – ZDE

 

Evidenční listy dětí z kmenové mateřské školy nebudou k přihlášce vyžadovány. Pouze na
přihlášku uvedete, ze které MŠ dítě přichází.

 

O možných způsobech doručení přihlášky ostatních mateřských škol, zajišťujících náhradní
prázdninový provoz, budete informování na webových stránkách daných MŠ.

Odkazy a emailové adresy na tyto mateřské školy jsou:

 

MŠ Kratochvílova (náhradní provoz 7. 7. – 31. 7. 2020)
https://ms-kratochvilova-prerov.webnode.cz/
E-mail: mskratochvilova@tiscali.cz

 

MŠ Dvořákova (náhradní provoz 7. 7. – 31. 7. 2020)
http://www.msdvorakovaprerov.cz/
E-mail: msdvorakova@email.cz

 

MŠ Na odpoledni (náhradní provoz 3. 8. – 21. 8. 2020)
https://mspistalkaprerov.webnode.cz/o-ms-na-odpoledni/
E-mail: ms.naodpoledni@seznam.cz

 

MŠ Optiky (náhradní provoz 3. 8. – 21. 8. 2020)
http://www.msoptiky.cz/
E-mail: msoptiky@medialine.cz

 

Anglicko-česká MŠ Daisy, Čekyně (náhradní provoz 20. 7. – 23. 8. 2020)
http://www.msdaisy.cz/
E-mail: pavlina.luzova@seznam.cz

 

Tabulka prázdninového provozu:

Informujeme rodiče dětí z MŠ, že březnová úplata za školné bude poměrně krácena. Přeplatek školného bude započten v dalším odbobí – to znamená, že o tento přeplatek bude nižší následující úplata. Úplatu za duben prozatím neplaťte! Až budou MŠ opět v provozu, oznámíme Vám výši úplaty na konkrétní měsíc – bude stanovena dle počtu dní provozu v daném měsíci a současně bude odečten březnový přeplatek. Rodiče dětí  z MŠ, kteří ještě neuhradili školné za měsíc BŘEZEN, mají možnost bezhotovostní úhrady:
 • číslo účtu – 9437831/0100 (KB)
 • do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠNUTNÉ!
 • do Variabilního Symbolu vložte NUTNÉ :
  • kód mateřské školy:
   • 01 pro MŠ Pod Skalkou, Předmostí
   • 02 pro MŠ Vinary
   • 03 pro MŠ Čekyně
  • datum narození dítěte
   • ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016)
  • (příklad VS pro dítě z MŠ Vinary, narozené 15.3.2016 – 0215032016)
 • datum splatnosti (termín úhrady) do 27.3.2020
 • Částka k úhradě: 350,- Kč
Děkujeme za pochopení.

Informace pro žáky a rodiče

Mimořádné kurzy Talnetu

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření škol jsme se rozhodli v Talnetu otevřít mimořádný blok vybraných T-kurzů, které budou tradičně probíhat online. Přihlašovat do kurzů se můžete zde.

V mimořádném bloku nabízíme tyto vybrané kurzy:

Antropologie, Astro I – III, Úvod do filosofie, Chemie v prostoru, Materiály a krystaly I., Proč nám chutná?, Šest kapitol se šesti nohama, Virtuální a rozšířená realita, Zajímavosti z chemické laboratoře.

Prozatím otevíráme pouze první bloky uvedených kurzů, spuštění plánujeme na 18. 3.

Anotace na kurzy naleznete na http://www.talnet.cz/t-kurzy

Nově otevíráme T-kurz “Koronavirus, mýty a fakta”, jehož cílem je umožnit studentům zaujmout co nejobjektivnější pohled na současnou situaci, podložený maximem relevantních informací.

V případě dotazů kontaktujte Štěpána Peterku (722 967 630; stepan.peterka@npicr.cz)

Vážení rodiče, milí žáci,
pedagogická nakladatelství vycházejí vstříc učitelům, rodičům i žákům. Nabízíme vám užitečné odkazy, které mohou ulehčit domácí přípravu.

 

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd. www.ucebnice-online.cz

 

Bezplatně se poskytuje rovněž více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 

A zde se seznámíte s nabídkou vydavatelství Fraus.
www.fraus.cz/ucenidoma

Vážení rodiče,

v nejbližších hodinách Vás třídní učitelé osloví a seznámí Vás s e-mailovými adresami zřízenými pro třídu. Obdržíte rovněž přístupové heslo. Tyto budou sloužit jako centrální shromaždiště pro zadávání úkolů, předání prezentací, odkazů k on-line cvičením atp.

 

V případě dotazů kontaktujte vyučující. Jejich adresy jsou zde, na webových stránkách.

 

Pozn. 1b = 1. B atp. 

 

Pokud e-mail pro třídu nevidíte, využijte stávající způsob komunikace s třídním učitelem!

Přehled adres:

 

1b.jak@seznam.cz       6a.jak@seznam.cz          7b.jak@seznam.cz

3b.jak@seznam.cz       6b.jak@seznam.cz          8a.jak@seznam.cz

3c.jak@seznam.cz       6c.jak@seznam.cz           8b.jak@seznam.cz

4c.jak@seznam.cz       6d.jak@seznam.cz           9a.jak@seznam.cz

5b.jak@seznam.cz       7a.jak@seznam.cz           9b.jak@seznam.cz