ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o možnosti účastnit se vzdělávacích a zájmových aktivit

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o možnosti účastnit se vzdělávacích a zájmových aktivit

 

Vážení rodiče,

na základě dokumentu MŠMT, doporučení KHS Olomouc a zřizovatele ZŠ v Přerově otevíráme ZŠ pro žáky prvního stupně k 25. 5. 2020. Níže uvádíme organizační, technické a personální podmínky školy.

1) Příjem žáků 1. – 5. ročníku

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020, do 10,00 h formou podepsaného čestného prohlášení a seznámení s podmínkami, organizací a provozem ZŠ. Na pozdější odevzdání čestného prohlášení nebude brán zřetel!

Příloha ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (ZDE na stažení) , které doručíte osobně do kanceláře školy nebo na mail: info@zsjakprerov.cz

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Kritéria:

  • Kapacita při dodržení maximálního počtu 15 žáků na třídu.
  • Provozní doba školy: 7,50 – 16,00h.
  • Organizační, technické a personální možnosti školy – viz. níže.

2) Cesta do školy

– Pro žáky platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
– Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky /každý žák je vybaven min. dvěma
rouškami a sáčkem na uložení roušky/.
– Dodržování odstupů 2m.

 

3) Příchod ke škole a pohyb před školou dle těchto principů

– Žákům jsou k dispozici všechny vchody, před školou organizují vstup do budovy
vedoucí školních skupin /pedagogičtí pracovníci/, kteří je následně odvedou do tříd.
– Pokud se žák opozdí z jakýchkoliv důvodů, bude vpuštěn do budovy pouze hlavním
vchodem.

 

4) Vstup do budovy

– Bude organizován dle počtu zájemců.
– Bude probíhat dle stanoveného časového harmonogramu dle počtu zájemců.

– Bude probíhat plynule s návazným přechodem do tříd.
– Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

5) Pravidla režimu odchodů žáků ze školy

a) Všichni žáci odchází hlavním vchodem.
b) Rodič do čestného prohlášení uvede čas samostatného a pravidelného odchodu svého dítěte s převzetím veškeré zodpovědnosti po opuštění budovy školy.
c) Pokud zákonný zástupce bude osobně dítě ze školy vyzvedávat, nahlásí určenému pracovníkovi ve vestibulu školy jméno dítěte, číslo skupiny a ten zajistí jeho předání. V tomto případě škola nemůže zajistit kontrolu totožnosti osoby, která dítě přebírá.

 

6) V budově

– Pedagogičtí pracovníci kontrolují přezouvání, mohou změřit tělesnou teplotu a
dohlížejí na dezinfekci rukou.
– Pohyb po škole je umožněn pouze s rouškou a jsou minimalizovány kontakty jak mezi
skupinami, tak zaměstnanci školy.
– Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 

7) Ve třídě

– Žáci sedí jednotlivě v doporučené vzdálenosti min. 1,5 metru
– V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud
je zachován rozestup 2m. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i
ve třídě.
– Použité roušky se ukládají do igelitových sáčků.
– Třídy jsou větrány a pravidelně je prováděna dezinfekce lavic, vypínačů, vodovodních
baterií atp.
– Po každé aktivitě si žáci umyjí nebo vydesinfikují ruce ve své třídě.
– Před opuštěním třídy si žák na celou dobu pohybu v budově nasadí roušku.

 

8) Skupina žáků 1. stupně

– Vedení školy do 22. 5. 2020, 12,00h zveřejní běžnými komunikačními kanály (web,
hlavní vchodové dveře) složení skupin a místo vstupu do školy. O zařazení žáků do
skupin rozhoduje ředitel školy.
– Čítá max. 15 žáků a pracuje pod vedením pedagogického pracovníka, je neměnná do
30. 6. 2020.
– Pedagogický pracovník vede evidenci o docházce a žák musí být omluven v souladu
se školním řádem.

 

9) Rámcová pravidla pro stravování

– ŠJ zajišťuje pro žáky obědy.

– Žáci se budou stravovat v jídelně dle hygienických pravidel a vnitřního časového
harmonogramu.
– Do ŠJ vstupují s rouškou, umyjí si ruce, pracovnicí ŠJ jim bude vydán oběd.
– Před jídlem roušku vloží do igelitového sáčku a po jídle si nasadí roušku čistou.
– V případě 1. dne nepřítomnosti žáka se oběd zákonnému zástupci vydá ve školní
jídelně v menuboxu /zákaz použití jídlonosičů/ a to dle instrukcí vedoucí ŠJ.

 

10) Žák, který patří do rizikové skupiny

– Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený
v čestném prohlášení nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním
žije ve společné domácnosti.
– Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

11) Vzdělávací aktivity

– Budou zajištěny dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. – 5.
ročníku.
– Probíhají každý den.
– Jsou zaměřeny jak na vzdělávání, tak na zájmové aktivity dle ŠVP školy a ŠVP školní
družiny.
– Dopoledne se jedná o vzdělávání, které je rovněž zajišťováno žákům na dálku.
– Odpoledne zajišťujeme zájmové vzdělávání, které vychází z činnosti školní družiny.
– Budou zajištěny pedagogickými pracovníky, ti však nemusí být třídními učiteli Vašich
dětí.
– Metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit bude přizpůsoben složení konkrétní
skupiny a bude plně v kompetenci daného pedagoga ve skupině.
– Všechny aktivity jsou realizovány s ohledem na dodržení epidemiologických a
hygienických pokynů /výuka tělesné výchovy není možná/.
– Školní družina není v provozu, tudíž se nehradí úplata.
– Ranní družina není poskytována.

 

12) Hodnocení

– Je nedílnou součástí vzdělávacího procesu, je poskytováno srozumitelně a poskytuje
účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Smyslem není sběr podkladů pro
hodnocení na vysvědčení.

 

13) Vzdělávání žáků dle § 38 viz. níže uvedený odkaz Ochrana zdraví a provoz

základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

 

14) Postup školy při podezření na možné příznaky COVID -19

– Žák je umístěn do samostatné místnosti a pedagogický pracovník kontaktuje zákonné
zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte ze školy.

– O situaci škola bezodkladně informuje spádovou hygienickou stanici a jedná dle jejího
doporučení.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss