Organizace a provoz školského zařízení v období
mimořádného opatření MZ a nouzového stavu

Zprávy vedení školy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vám zaslat aktuální informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu v ČR. Informace byly právě zveřejněny na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr).

 

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

–          ZUŠ (nově),

–          zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),

–          jazykové školy (nově),

–          jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),

–          ZŠ,

–          SŠ a konzervatoře,

–          VOŠ.

 

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

 

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

 

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.

 

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.

 

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

 

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

 

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

 

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

 

Školní jídelny – stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Školská účelová zařízení – činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.

Školská výchovná a ubytovací zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme činnost omezit v maximální možné míře.

 

Zaměstnanci školy:

Primárně ředitel školy přiděluje zaměstnancům (pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům) práci (např. vzdělávání s využitím nástrojů distančního vzdělávání nebo výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností). Tuto práci mohou zaměstnanci na základě rozhodnutí ředitele vykonávat i z domova, tzv. home office.

Nemůže-li ředitel školy pedagogickému pracovníkovi práci přidělovat, může mu určit dobu čerpání samostudia.

Pokud ředitel školy nemůže zaměstnanci přidělovat práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

 

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. 

Zaměstnanec – rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

 

 

Mgr. Jan Mušuta

ředitel odboru řízení a rozvoje vzdělávání

                        

Odbor správy a řízení vzdělávací soustavy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12  Praha 1

tel. + 420 234 812 139

e-mail: Jan.Musuta@msmt.cz

 

Provoz ZŠ, ŠD, vydávání tiskopisů, informace

Potvrzení pro pojištovny ZDE

Formulář „Potvrzení o účasti na lyžařském výcvikovém kurzu“ je také možné si vyzvednout osobně v kanceláři ZŠ v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hod.

Pro rodiče dětí mladších 13-ti let

Rodiče dětí mladších 13-ti let mohou kvůli zákazu výuky využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům vydává škola s podepsanou částí A, část B je třeba dovyplnit zákonným zástupcem a poté předat zaměstnavateli.

 

Zde si můžete stáhnout uvedený Formulář s potvrzením školy o uzavření školského zařízení – elektronicky podepsaný. Tento si vytisknete, ručně vyplníte část B a předáte svému zaměstnavateli.

 

Formulář „Ošetřovné“ je také možné si vyzvednout osobně v kanceláři ZŠ v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hod.

 

Aktuální informace si můžete přečíst ZDE

 

Nově: Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení ke stažení ZDE

 

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Nově mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.

 

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.

 

Dva pečující se nyní můžou o péči střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.

 

Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí mimořádných opatření. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla.

 

Podmínky pro poskytování ošetřovného

 • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované.
 • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel.
 • Ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let. Posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami.
 • Pokud se rodiče starají o hendikepované dítě, neplatí žádná věková hranice.
 • Ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti. Věkové omezení stanoveno není.
 • Pro vyplácení peněžní podpory OSVČ stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu obdobná pravidla. Více informací ZDE.
 • Pečující se můžou při péči o dítě nebo hendikepovanou osobu střídat vícekrát bez omezení.

 

Jak postupovat?

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného ZDE.

 

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

 

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

 

Jak si o ošetřovné zažádat?

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (ZDE případně na webu ČSSZ ZDE). Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.

 

Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem. Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

 

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

 

Běh podpůrčí doby ošetřovného nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem.

 

Na jakou částku mám nárok?

Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

 

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Hrubá mzda

Čistá mzda
(neuplatňuje slevu na dítě)

Ošetřovné (60 %)

20 000 Kč

15 856 Kč

10 800 Kč

25 000 Kč

19 303 Kč

13 500 Kč

28 000 Kč

21 370 Kč

15 120 Kč

 

Pokud mi nyní skončilo 9 dní, po které jsem čerpal ošetřovné, co mám dělat?

Nyní stále platí, že pokud musíte pečovat o dítě po skončení 9 dnů ošetřovného (16 pro samoživitele), můžete zůstat doma z práce, ale na neplaceném volnu. Pokud vám zaměstnavatel vyjde vstříc, můžete se s ním domluvit i na náhradě mzdy.

Příští týden (24. 3.) bude Poslanecká sněmovna schvalovat změnu zákona, který zajistí, aby ošetřovné bylo možné čerpat po celou dobu uzavření škol, a byl na něj nárok i zpětně. Pokud tedy zákon projde, bude vám proplacena celá doba, po kterou jste byli doma.

Úplata za březen bude poměrně krácena – provoz ZŠ a ŠD přerušen od 11.3 do odvolání … stanovená výše úplaty za ŠD na březen 2020 … 47,- Kč

 

Rodiče, kteří ještě neuhradili úplatu za březen – zatím neplaťte, částka 47,- Kč vám bude připočtena k následující úplatě – po obnovení provozu ZŠ a ŠD.

 

Rodiče, kteří mají březen zaplacený – poměrná část 103,- Kč vám bude odečtena od následující úplaty – po obnovení provozu ZŠ a ŠD.

 

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.

Úplata za duben 2020 nebude pravděpodobně vybírána, škola bude zřejmě uzavřena celý duben.

 

V případě obnovení provozu ZŠ a ŠD v průběhu dubna budete o případné výši úplaty informováni.

Žádáme rodiče, aby do sběrných dvorů nenosili školní sběr. Sběrné dvory jsou od od 17.3. do odvolání UZAVŘENY!

Pronájmy jsou po dobu karantény zrušeny

Provoz MŠ

Informujeme rodiče dětí z MŠ, že březnová úplata za školné bude poměrně krácena. Přeplatek školného bude započten v dalším odbobí – to znamená, že o tento přeplatek bude nižší následující úplata.

 

Úplatu za duben prozatím neplaťte!

 

Až budou MŠ opět v provozu, oznámíme Vám výši úplaty na konkrétní měsíc – bude stanovena dle počtu dní provozu v daném měsíci a současně bude odečten březnový přeplatek.

 

 

Rodiče dětí  z MŠ, kteří ještě neuhradili školné za měsíc BŘEZEN, mají možnost bezhotovostní úhrady:

 • číslo účtu – 9437831/0100 (KB)
 • do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠNUTNÉ!
 • do Variabilního Symbolu vložte NUTNÉ :
  • kód mateřské školy:
   • 01 pro MŠ Pod Skalkou, Předmostí
   • 02 pro MŠ Vinary
   • 03 pro MŠ Čekyně
  • datum narození dítěte
   • ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016)
  • (příklad VS pro dítě z MŠ Vinary, narozené 15.3.2016 – 0215032016)
 • datum splatnosti (termín úhrady) do 27.3.2020
 • Částka k úhradě: 350,- Kč

Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

na dnešním jednání Krizového štábu města Přerova bylo rozhodnuto o uzavření MŠ zřizovaných statutárním městem Přerovem počínaje dnem 19.3.2020, a to s výjimkou MŠ Dvořákova. MŠ Dvořákova bude plnit funkci záchytné MŠ pro děti z ostatních MŠ zřizovaných městem Přerovem.

 

Zde si můžete stáhnout uvedený Formulář s potvrzením školy o uzavření školského/dětského zařízení  – elektronicky podepsaný. Tento si vytisknete, ručně vyplníte část B a předáte svému zaměstnavateli.

Formulář „Ošetřovné“ je také možné si vyzvednout osobně v kanceláři ZŠ v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hod.

Vážení rodiče,
v návaznosti na zasedání krizového štábu města dne 16. 3. 2020 sdělujeme následující:

S účinností od 17. 3. 2020 se omezuje provoz mateřských škol a to tak, že odloučená pracoviště mateřských škol budou uzavřena a děti z těchto
mateřských škol pojme (v případě zájmu rodičů) kmenová mateřská škola. Z našich MŠ se přerušuje provoz MŠ Vinary a MŠ Čekyně.

Děti zaměstnaných rodičů mají možnost docházet do MŠ Pod Skalkou, která zůstává v provozu.

Sledujte další informace.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro žáky a rodiče

Zápis do ZŠ pro školní rok 2020-2021 proběhne ve sjednocením termínu od 15. do 30 4.2020.

Na aktuální informace ohledně zápisu je možné se podívat zde.  Další informace upřesníme později.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Děkujeme za pochopení.

Mimořádné kurzy Talnetu

V souvislosti s opatřením vlády o uzavření škol jsme se rozhodli v Talnetu otevřít mimořádný blok vybraných T-kurzů, které budou tradičně probíhat online. Přihlašovat do kurzů se můžete zde.

V mimořádném bloku nabízíme tyto vybrané kurzy:

Antropologie, Astro I – III, Úvod do filosofie, Chemie v prostoru, Materiály a krystaly I., Proč nám chutná?, Šest kapitol se šesti nohama, Virtuální a rozšířená realita, Zajímavosti z chemické laboratoře.

Prozatím otevíráme pouze první bloky uvedených kurzů, spuštění plánujeme na 18. 3.

Anotace na kurzy naleznete na http://www.talnet.cz/t-kurzy

Nově otevíráme T-kurz “Koronavirus, mýty a fakta”, jehož cílem je umožnit studentům zaujmout co nejobjektivnější pohled na současnou situaci, podložený maximem relevantních informací.

V případě dotazů kontaktujte Štěpána Peterku (722 967 630; stepan.peterka@npicr.cz)

Vážení rodiče, milí žáci,
pedagogická nakladatelství vycházejí vstříc učitelům, rodičům i žákům. Nabízíme vám užitečné odkazy, které mohou ulehčit domácí přípravu.

 

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd. www.ucebnice-online.cz

 

Bezplatně se poskytuje rovněž více než 5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

 

A zde se seznámíte s nabídkou vydavatelství Fraus.
www.fraus.cz/ucenidoma

Vážení rodiče,

v nejbližších hodinách Vás třídní učitelé osloví a seznámí Vás s e-mailovými adresami zřízenými pro třídu. Obdržíte rovněž přístupové heslo. Tyto budou sloužit jako centrální shromaždiště pro zadávání úkolů, předání prezentací, odkazů k on-line cvičením atp.

 

V případě dotazů kontaktujte vyučující. Jejich adresy jsou zde, na webových stránkách.

 

Pozn. 1b = 1. B atp. 

 

Pokud e-mail pro třídu nevidíte, využijte stávající způsob komunikace s třídním učitelem!

Přehled adres:

 

1b.jak@seznam.cz       6a.jak@seznam.cz          7b.jak@seznam.cz

3b.jak@seznam.cz       6b.jak@seznam.cz          8a.jak@seznam.cz

3c.jak@seznam.cz       6c.jak@seznam.cz           8b.jak@seznam.cz

4c.jak@seznam.cz       6d.jak@seznam.cz           9a.jak@seznam.cz

5b.jak@seznam.cz       7a.jak@seznam.cz           9b.jak@seznam.cz

Informace školní jídelny

Vážení strávníci,

sděluji Vám, že s platností od 11. 3. 2020 do odvolání je školní jídelna uzavřena – nevaříme pro žáky a zaměstnance základní školy a pro cizí strávníky. Obědy byly automaticky odhlášeny.

 

Do pátku 13.3.2020 zajišťujeme stravování pro děti mateřských škol v naší jídelně, od pondělí 16. 3. 2020 bude stravování pro tyto děti zajišťovat pravděpodobně školní jídelna Za mlýnem 1.

Převod plateb strávníků mezi jídelnami zajistíme.

 

O organizaci odhlašování /přihlašování ke stravování vás budeme informovat do konce týdne.

 

S pozdravem

 

Bc. Dagmar Janásová

provozní – Hranická 14

ZŠS Přerov, Kratochvílova 30

750 02  Přerov

e-mail: provozni.pred@zssprerov.cz

telefon: 581 211 656

mobil: 720 937 563

Z pověření Bc. Ondrášové zasílám doplňující informace o možnosti stravování dospělých strávníků v následujících školních jídelnách (po dobu uzavření naší jídelny):

 

ŠJ Velká Dlkážka – výdejní doba 10,45 – 12 hodin.

ŠJ Kratochvílova – výdejní doba 11 – 12,30 hodin.

 

Cena 1 oběda činí 75,– Kč, oběd musí být nahlášen a uhrazen předem.