PLÁNY

2.

Pobyt na pracovišti do 13.00 (Příprava IVP, spolupráce TU – AP, předmětové komise, práce na tematických plánech…)

 

Slavnostní zahájení školního roku 8.00 – 9.00 (2. – 9. třída)
1. stupeň:
dohledy – TU odpovídá za své žáky po celou dobu pobytu ve škole a za přihlášené žáky do ŠD odpovídá do 10.30, kdy je odvede do školní družiny (č.6)
2. stupeň
dohledy – TU odpovídá za své žáky po celou dobu pobytu ve škole, i v šatně

 

Koordinace příchodu ZZ + žáků ve vestibulu (Kotlebová, Navrátilová)

 

8.30 – Slavnostní zahájení pro první ročník

 

6.00 – 7.45, 9.00 – 16.00 – činnost školní družiny

 

10.45 Pedagogická rada – matrika
TU připraví aktualizaci stavu žáků ve třídě

 

10.30 – 13.00 oběd

 

PP

 

 

 

 

TU

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrátilová

 

 

 

Navrátilová

 

Václavíčková

 

3.

Třídnické práce (rozdávání učebnic) – ukončení výuky dle organizace 1. školního týdne

Upozornit žáky, že začátek vyučování je v 7.55 a konec 5. vyučovací hodiny je v 12.25.

TU
4.

Rozdání učebnic, třídnické práce

Aktualizace osobních údajů žáků podle GDPR

Aktualizace provozních řádů odborných učeben a tělocvičen

předložit k podpisu do 13. 9. ŘŠ

Termín nahlášení vedení školního kroužku (název, zaměření, čas) pí Kotlebové do 14.00

TU

TU

odpovědná komise

odpovědné osoby

PP

5.Výuka podle provizorních rozvrhů – bez odpoledního vyučování
Celodenní turistický výlet na Hostýn – 6. ročník (koordinace Složilová) 

PP

TU 6. tříd a AP,
Koutná

6.Zveřejnění nabídky školních kroužků na webu
Porada Inkluze, ve 12.00 

Kotlebová

Václavíčková

6.-7.

Konference Zlín (Kotlebová, Oulehlová, Skopalová)

Kotlebová

9.

Porada – vedení matriky jazyková učebna 2. stupně ve 14.00 – TU

Navrátilová

11.

Od 15.30 do 17.00 Zápis do zájmových útvarů SVČ

Kreselová

12.

16.00 Třídní schůzky, 16.30 setkání nových členů Koménia v učebně IV.C

PP

13.Odevzdání aktualizovaných osobních údajů žáků v matrice  ZŘŠ
zodpovídají TU
Zapsání nových žáků v e-matrice 
TU
16.Zahájení příprav 22. ročníku Putování po stopách…Peška + tým
17.Seminář – IKAP OlomoucPažická, Vodáková
18.Ukončení přihlášek do školních kroužkůKotlebová
24.Burza práce, Hotel Jana, odjezd 13.45 (bus)Novotná
26.Evropský den jazykůKupková, Šnevajs
28.Státní svátek – Den české státnosti (vlajková výzdoba) 
30.

Odevzdání vyplněných třídních výkazů, třídních knih ke kontrole
ZŘŠ – do 14.00 ZŘŠ

Odevzdání zpracovaných tematických plánů – mailem do 14.00
ZŘŠ – 2.stupeň) (1.stupeň – NE)
Kontrola souladu s ŠVP
Zápis z předmětových a metodického sdružení (roční plán) –
odevzdat e-mailem ZŘŠ

Odevzdání MPP, plán práce VP, MP

Sběr dat ze školních matrik – cvičná verze

Zpracování výroční zprávy

TU

Učitelé

Složilová, Grigárková

Navrátilová

Václavíčková

DOTACE

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního rokupondělí 2. září 2018
Konec školního rokuúterý 30. ledna 2019
Podzimní prázdniny29. a 30. října 2019
Vánoční prázdniny23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
Jednodenní pololetní prázdniny31.ledna 2020
Jarní prázdniny24. února – 1.března 2020
Velikonoční prázdniny9. dubna 2020
Hlavní prázdniny1. července – 31. srpna 2020

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Školská rada má s účinností od 1. 3. 2018 šest členů. Funkční období je tříleté od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období. Ve své činnosti se školská rada řídí ustanovením § 168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Na základě volebního řádu proběhly ve škole řádné volby členů školské rady. Třetinu (dva zástupce) volili pedagogičtí pracovníci školy přímou volbou, druhou třetinu (dva zástupce) volili zákonní zástupci nezletilých žáků, třetí třetinu (dva zástupce) členů školské rady jmenoval zřizovatel školy – Statutární město Přerov.

Záznamy z jednání a ostaní dokumenty na stažení ZDE

ZA RODIČE

Bc. Petra Trlidová, Dis.

Pí. Alena Macourková

ZA ZŘIZOVATELE

Mgr. Marie Plánková

Mgr. Michal Stoupa

ZA ŠKOLU

Mgr. Barbora Složilová

Mgr. Ivana Fikarová

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumentech ke stažení může stáhnout:

  • Dokumenty k hospodaření MŠ a ZŠ
  • Školní řád a ŠVP
  • Veřejné zakázky
  • Dotace
  • Úřední deska
  • Plány 
Copyright © 2019 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14