ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

ERASMUS+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. (zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/)

O finanční grant žádalo přes 300 škol z celé České republiky, asi jen 60 z nich jej nakonec získalo. Naše škola byla mezi nimi, což považujeme za velký úspěch.

Náš projekt vznikl na základě vnímání potřeb, které naše škola má. Jde zejména o větší angažovanost pro evropské projekty a zvýšení úrovně výuky anglického jazyka na prvním i druhém stupni základní školy. Dosud naše škola nevyužívala příležitostí, které nám Evropská unie nabízí, velká motivace vyučujících dále se rozvíjet a kvalitněji učit naše žáky nás přiměla k tomu, abychom dosavadní situaci změnili. V rámci evropských aktivit chceme využít programu mobilit pedagogických pracovníků, především pak učitelů anglického jazyka. Věříme, že bude úspěšný, nadchne učitele pro další vzdělávání a přinese pozitivní odezvu u žáků.

Cílem projektu je zlepšit celkovou úroveň jazykového vzdělávání na naší škole, zlepšit kvalitu a efektivitu odborné přípravy, rozvíjet aktivní občanství v našich žácích skrze zahraniční zkušenosti učitelů. Samotný projekt je nastaven tak, aby skrze sérii dvou intenzivních odborných školení vybraných přímo dle potřeb daného učitele došlo k co největšímu profesnímu posunu učitele. V rámci zahraničních kurzů se chceme mimo jiné výrazně zlepšit v metodice a didaktice výuky, získat kreativní nápady pro oživení a zinteraktivnění výuky a praktické nápady jak čelit výzvám dnešního vyučování. Tyto poznatky následně zahrneme do výuky.

Do projektu se hlásí tým složený ze všech tří vyučujících anglického jazyka na naší škole, účastníci byli tedy vybráni na základě jejich profesní aprobace. První účastník má čtyřletou praxi výuky angličtiny, zbylé dvě účastnice učí již 14 let. Všichni by uvítali příležitost osvojit si nové metody výuky a nápady, jak zatraktivnit a zefektivnit hodiny angličtiny. Všechny účastníky spojuje zaujetí pro další vzdělávání a osobnostní rozvoj, což je dobrým předpokladem pro úspěšné absolvování zahraničního kurzu.

V rámci našeho projektu plánujeme vyslat každého účastníka na dva odborné kurzy do Velké Británie. Kurzy budou zaměřeny zejména na metodologii a didaktiku výuky angličtiny. První rok pojede každý účastník na kurz, který bude co nejlépe odpovídat jeho potřebám. S odstupem několika měsíců nebo i jednoho roku se účastník vydá na pokročilý kurz, který ucelí a zhodnotí dosud získané poznatky. Jeden z účastníků, který je zároveň předsedou předmětové komise, si z účasti na kurzech kromě rad, jak využívat nové metody ve výuce, odnese i praktocké návody, jak přistupovat k výuce pokročilé angličtiny na škole.