EVVO –enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

Vzdělávací programy EVVO plánované na leden až červen 2016 jsou hrazeny z prostředků Olomouckého kraje, získaných v rámci dotace „Zelená škola“.

Poskytovatel finančně přispívá na podporu environmentálního vzdělávání v programu GLOBE a naekologické kurzy , které děti navštěvují v rámci školní družiny.

Aktuální informace najdete zde : https://evvo-zs-prerov-predmosti.webnode.cz/

Titul Zelená škola

PDF soubor si můžete stáhnout v DOKUMENTY KE STAŽENÍ – kategorie Další dokumenty

Dokumenty

Na stránce KE STAŽENÍ/DOKUMENTY je ke stažení:

 • ŠPEV na období 2017-2022
 • ŠPEV příloha krátkodobý plán na 2019-2020
 • PEV příloha krátkodobý plán na 2019-2020

Plány

Říjen 2019:

 • Světový den lidských sídel

 • Mezinárodní den ochrany zvířat

 • Starý papír – sběr

 • Zahájení činnosti kroužků

 • Po stopách lovců mamutů

 • Přírodovědný klokan

 • Světový den výživy

 • Globe at Night PEGAS

 • Světový den stromů

 • Krajská konference EVVO

 • Olomouckého kraje

 • Seminář Odpady a obaly

Září 2019:

 • Kroužky s příro-dovědnou tema-tikou – nabídka 2019/20

 • Konference Stientix Zlín

 • Den otevřených památek

 • Meteorologická pozorování – zahájení měření

 • Fenologická kampaň – zahájení pozorování

 • Zelená škola Olomouckého kraje – termín uzávěrky

 • Netopýří noc

 • Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

 • Sběr starých baterií – zahájení

 • Fenologická kampaň – přihláška

 • Výuka plavání (zdravý živ. styl)

 • Globe at Night

 • Ukliďmě svět

 • Den vody na Sluňákově

 • První podzimní den

 • Evropský den bez aut

 • Evropský den jazyků

 • Světový den cestovního ruchu

 • Sběr – papír

INDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Název a adresa školy: Základní škola Jana Amose Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14

Zřizovatel: Statutární město Přerov

Statutární zástupce školy: Mgr. Bc. Věra Václavíčková

E-mail školy: info@zsjakprerov.cz

Telefon: 581 211 739

Internetové stránky školy: https://www.zsjakprerov.cz/

Typ školy: Základní škola s 1.- 9.ročníkem

Jméno a příjmení koordinátora EVVO: Mgr. Romana Oulehlová

Kontakt (e-mail): roumoul@seznam.cz

Počet žáků: 353

Počet tříd: 18

Počet pedagogických pracovníků: 35

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola se nachází v blízkosti původního archeologického naleziště v Předmostí. Sídlí v jedné budově, součástí areálu školy je školní zahrada, hřiště a pozemky. Škola má v užívání bývalý ovocný sad („Školní kopec“ o rozloze 2 ha ve vzdálenosti od školy cca 3km), k praktickým činnostem v rámci dlouhodobého projektu školní naučné stezky Po stopách lovců mamutů. Jak ve školní zahradě, tak na školním kopci je rozmístěno několik přírodních učeben.

cíle evvo

 1. Stát se zelenou školou – školou, která žáky povede k zájmu o okolní prostředí a stane se centrem života obce, kde sídlí
 2. Naučit žáky každodenní činnosti posuzovat podle jejich vlivu na životní prostředí
 3. Propojit dosud běžící akce naší školy a aktivity žáků jednotným tématem
 4. Zvýšit povědomí žáků o stavu ŽP, uvědomění si vlastního podílu na tomto stavu a hledání cesty, jak nepříznivé důsledky naší činnosti na planetu eliminovat nebo alespoň zmírnit.
 5. Prostřednictvím žáků zapojit do ekologické výchovy také jejich nejbližší
 6. Vytvořit společenství dětí, jejich rodinných příslušníků a pedagogů, kterým záleží na životním prostředí
 7. Nabízet nenásilnou formou dostatek aktivit zaměřených na životní prostředí a jeho zlepšování
 8. Seznamovat děti s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, vést děti k pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, obci a regionu
 9. Doplnit již tradiční akce školy o ekologický rozměr
 10. Naučit žáky využívat přirodu k maximu jejich aktivit jak ve škole tak ve volném čase a s ohledem k přírodě se také při svých aktivitách chovat

EVVO ve škole

Učitelé ve škole mají povědomí o tom, co EVVO zahrnuje, začleňují průběžně různá témata do výuky téměř všech předmětů. Ekologické hledisko je stále více začleňováno do chodu školy, postupně přibývá akcí spojených s tematikou životního prostředí nebo se otázka životního prostředí stává součástí již tradičních akcí, pořádaných školou. Vedení školy vytváří podmínky pro práci koordinátorky EVVO na škole, koordinátorka je uvolňována na školení a porady související s problematikou životního prostředí a ekologického vzdělávání. Také provoz školy stále více zohledňuje ekologické principy.

Činnost koordinátora EVVO ve škole

–       Příprava plánu EVVO

–       Realizace jednotlivých bodů EVVO a jejich vyhodnocení

–       Účast na vzdělávacích akcích, seminářích, školeních a konferencích souvisejících se ŽP

–       nové poznatky z oblasti ŽP předávat vedení školy a kolegům

–       navazovat kontakty s organizacemi zaměřenými na ochranu přírody a se středisky ekologické výchovy

–       podněcovat k ekologickému provozu školy

–       vyhodnocení EVVO

EVVO V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

a) Základní vzdělávání

Základní škola má vlastní ŠVP, jehož součástí v každém ročníku jsou odkazy na základní vzdělávání v oblasti EVVO. Otázky životního prostředí, ekologické výchovy a trvale udržitelného rozvoje se staly součástí předmětů prvouka, přírodověda, Český jazyk, ČZSP a Výtvarná výchova na prvním stupni, Člověk zdraví a svět práce, Výchova k občanství, Chemie, Přírodopisu, Zeměpisu a také Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.

 

Žákům se dále nabízí možnost pracovat v ekologicky orientovaném kroužku, který se zaměřuje na vzdělávání žáků a na činnosti spojené přímo s ochranou okolního prostředí.

b) Základní vzdělávání
 1. Výuka předmětů v přírodních učebnách v areálu školy (přírodověda, zeměpis, matematika, dějepis, ČZSP)
 2. Škola v přírodě
 3. Žáci se účastní po celý školní rok sběru odpadu: Papír, použité baterie, vršky PET lahví a hliník
 4. Úpravy bezprostředního i vzdálenějšího okolí školy a obce
 5. Péče o zeleň v budově školy i v okolí školy
 6. Péče o školního mazlíčka
 7. Využití produktů z vlastní sklizně na akcích školy
 8. Další vzdělávání žáků ve spolupráci s organizacemi zaměřenými na ochranu přírody a se středisky ekologické výchovy
 9. Péče o ptactvo v zimním období – výroba a instalace krmítek, průběžné doplňování potravy
 10. Zapojení do soutěží pořádaných v souvislosti se sběrem recyklovatelných surovin
 11. Zapojení do vědomostních soutěží s přírodovědnou tematikou
 12. Projekty školy zaměřené na zlepšení povědomí o ŽP (Tour po TUR, Pohlednice z prázdnin, ŽP a doprava)
 13. Rozvíjení spolupráce s rodiči, příbuznými a s obyvateli obce: Pochod „Po stopách lovců mamutů“(říjen), Ve štrůdlu na štrůdl (listopad),
 14. Seznamování dětí s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, budování pozitivního vztahu k vlastní rodině, obci a regionu: Vánoční městečko, Velikonoční městečko
 15. Připomínka významných dnů s ekologickou tematikou:
c) Jednorázové akce a projekty

– 22.9. Evropský svět bez aut

– 1.10. Světový den lidských sídel,

– 4.10. Světový den zvířat,

– 16.10. Světový den výživy,

– 20.10. Den stromů,

– 1.12. Světový den AIDS

– 29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti,

– 22.3. Světový den vody,

– 22.4. Den Země,

– 24.5. Evropský den parků,

– 1.6. Den dětí,

– 5.6. Světový den životního prostředí,

– 21.6. Den květů

PARTNEŘI EVVO NA ŠKOLE

Kdo nám pomáhá, kdo nás podporuje, s kým spolupracujeme:

 • Magistrát města Přerova
 • Odbor koncepce a strategického rozvoje města Přerova
 • Olomoucký kraj
 • Nezisková organizace TEREZA
 • Ekologické středisko Sluňákov
 • SVČ Atlas a BIOS Přerov
 • Vojenská policie (výcvik psů)
 • Městká policie Přerov (Dopravní soutěž)
 • Technické služby města Přerov
 • Olympus

Městské informační centrum – MIC Předmostí:

 

Provozovna: Pod Skalkou 1a, 751 24 Přerov – Předmostí

 

Otevírací doba duben až říjen: Denně od 9.00-12.00 + 12.30-16.30, v sobotu 10.00 – 15.00

 

Otevírací doba listopad až březen: Denně od 9.00-12.00 + 12.30-16.00, v sobotu zavřeno

 

Telefon: +420 581 217 404

 

e-mail: micpredmosti@kis-prerov.cz