ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

EVVO

=enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

Vzdělávací programy EVVO plánované na leden až červen 2016 jsou hrazeny z prostředků Olomouckého kraje, získaných v rámci dotace „Zelená škola“.

Poskytovatel finančně přispívá na podporu environmentálního vzdělávání v programu GLOBE a naekologické kurzy , které děti navštěvují v rámci školní družiny.

Aktuální informace najdete zde : https://evvo-zs-prerov-predmosti.webnode.cz/

Titul Zelená škola

PDF dokument si můžete stáhnout v Ke stažení – Dokumenty

Dokumenty

Na stránce Ke stažení  – Dokumenty je ke stažení:

 • ŠPEV na období 2017-2022
 • ŠPEV příloha krátkodobý plán na 2019-2020
 • PEV příloha krátkodobý plán na 2019-2020

Plány

Říjen 2019:

 • Světový den lidských sídel

 • Mezinárodní den ochrany zvířat

 • Starý papír – sběr

 • Zahájení činnosti kroužků

 • Po stopách lovců mamutů

 • Přírodovědný klokan

 • Světový den výživy

 • Globe at Night PEGAS

 • Světový den stromů

 • Krajská konference EVVO

 • Olomouckého kraje

 • Seminář Odpady a obaly

Září 2019:

 • Kroužky s příro-dovědnou tema-tikou – nabídka 2019/20

 • Konference Stientix Zlín

 • Den otevřených památek

 • Meteorologická pozorování – zahájení měření

 • Fenologická kampaň – zahájení pozorování

 • Zelená škola Olomouckého kraje – termín uzávěrky

 • Netopýří noc

 • Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

 • Sběr starých baterií – zahájení

 • Fenologická kampaň – přihláška

 • Výuka plavání (zdravý živ. styl)

 • Globe at Night

 • Ukliďmě svět

 • Den vody na Sluňákově

 • První podzimní den

 • Evropský den bez aut

 • Evropský den jazyků

 • Světový den cestovního ruchu

 • Sběr – papír

Identifikační údaje školy

 • Název a adresa školy: Základní škola Jana Amose Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14
 • Zřizovatel: Statutární město Přerov
 • Statutární zástupce školy: Mgr. Bc. Věra Václavíčková
 • E-mail školy: info@zsjakprerov.cz
 • Telefon: 581 211 739
 • Internetové stránky školy: https://www.zsjakprerov.cz/
 • Typ školy: Základní škola s 1.- 9.ročníkem
 • Jméno a příjmení koordinátora EVVO: Mgr. Romana Oulehlová
 • Kontakt (e-mail): roumoul@seznam.cz
 • Počet žáků: 353
 • Počet tříd: 18
 • Počet pedagogických pracovníků: 35

Obecná charakteristika školy

Škola se nachází v blízkosti původního archeologického naleziště v Předmostí. Sídlí v jedné budově, součástí areálu školy je školní zahrada, hřiště a pozemky. Škola má v užívání bývalý ovocný sad („Školní kopec“ o rozloze 2 ha ve vzdálenosti od školy cca 3km), k praktickým činnostem v rámci dlouhodobého projektu školní naučné stezky Po stopách lovců mamutů. Jak ve školní zahradě, tak na školním kopci je rozmístěno několik přírodních učeben.

Cíle EVVO

 1. Stát se zelenou školou – školou, která žáky povede k zájmu o okolní prostředí a stane se centrem života obce, kde sídlí
 2. Naučit žáky každodenní činnosti posuzovat podle jejich vlivu na životní prostředí
 3. Propojit dosud běžící akce naší školy a aktivity žáků jednotným tématem
 4. Zvýšit povědomí žáků o stavu ŽP, uvědomění si vlastního podílu na tomto stavu a hledání cesty, jak nepříznivé důsledky naší činnosti na planetu eliminovat nebo alespoň zmírnit.
 5. Prostřednictvím žáků zapojit do ekologické výchovy také jejich nejbližší
 6. Vytvořit společenství dětí, jejich rodinných příslušníků a pedagogů, kterým záleží na životním prostředí
 7. Nabízet nenásilnou formou dostatek aktivit zaměřených na životní prostředí a jeho zlepšování
 8. Seznamovat děti s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, vést děti k pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, obci a regionu
 9. Doplnit již tradiční akce školy o ekologický rozměr
 10. Naučit žáky využívat přirodu k maximu jejich aktivit jak ve škole tak ve volném čase a s ohledem k přírodě se také při svých aktivitách chovat

EVVO ve škole

Učitelé ve škole mají povědomí o tom, co EVVO zahrnuje, začleňují průběžně různá témata do výuky téměř všech předmětů. Ekologické hledisko je stále více začleňováno do chodu školy, postupně přibývá akcí spojených s tematikou životního prostředí nebo se otázka životního prostředí stává součástí již tradičních akcí, pořádaných školou. Vedení školy vytváří podmínky pro práci koordinátorky EVVO na škole, koordinátorka je uvolňována na školení a porady související s problematikou životního prostředí a ekologického vzdělávání. Také provoz školy stále více zohledňuje ekologické principy.

Činnost koordinátora EVVO ve škole

 • Příprava plánu EVVO
 • Realizace jednotlivých bodů EVVO a jejich vyhodnocení
 • Účast na vzdělávacích akcích, seminářích, školeních a konferencích souvisejících se ŽP
 • nové poznatky z oblasti ŽP předávat vedení školy a kolegům
 • navazovat kontakty s organizacemi zaměřenými na ochranu přírody a se středisky ekologické výchovy
 • podněcovat k ekologickému provozu školy
 • vyhodnocení EVVO

EVVO v průběhu školního roku

a) Základní vzdělávání

Základní škola má vlastní ŠVP, jehož součástí v každém ročníku jsou odkazy na základní vzdělávání v oblasti EVVO. Otázky životního prostředí, ekologické výchovy a trvale udržitelného rozvoje se staly součástí předmětů prvouka, přírodověda, Český jazyk, ČZSP a Výtvarná výchova na prvním stupni, Člověk zdraví a svět práce, Výchova k občanství, Chemie, Přírodopisu, Zeměpisu a také Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.

 

Žákům se dále nabízí možnost pracovat v ekologicky orientovaném kroužku, který se zaměřuje na vzdělávání žáků a na činnosti spojené přímo s ochranou okolního prostředí.

b) Základní vzdělávání
 1. Výuka předmětů v přírodních učebnách v areálu školy (přírodověda, zeměpis, matematika, dějepis, ČZSP)
 2. Škola v přírodě
 3. Žáci se účastní po celý školní rok sběru odpadu: Papír, použité baterie, vršky PET lahví a hliník
 4. Úpravy bezprostředního i vzdálenějšího okolí školy a obce
 5. Péče o zeleň v budově školy i v okolí školy
 6. Péče o školního mazlíčka
 7. Využití produktů z vlastní sklizně na akcích školy
 8. Další vzdělávání žáků ve spolupráci s organizacemi zaměřenými na ochranu přírody a se středisky ekologické výchovy
 9. Péče o ptactvo v zimním období – výroba a instalace krmítek, průběžné doplňování potravy
 10. Zapojení do soutěží pořádaných v souvislosti se sběrem recyklovatelných surovin
 11. Zapojení do vědomostních soutěží s přírodovědnou tematikou
 12. Projekty školy zaměřené na zlepšení povědomí o ŽP (Tour po TUR, Pohlednice z prázdnin, ŽP a doprava)
 13. Rozvíjení spolupráce s rodiči, příbuznými a s obyvateli obce: Pochod „Po stopách lovců mamutů“(říjen), Ve štrůdlu na štrůdl (listopad),
 14. Seznamování dětí s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, budování pozitivního vztahu k vlastní rodině, obci a regionu: Vánoční městečko, Velikonoční městečko
 15. Připomínka významných dnů s ekologickou tematikou:
c) Jednorázové akce a projekty
 • 22.9. Evropský svět bez aut
 • 1.10. Světový den lidských sídel,
 • 4.10. Světový den zvířat,
 • 16.10. Světový den výživy,
 • 20.10. Den stromů,
 • 1.12. Světový den AIDS
 • 29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti,
 • 22.3. Světový den vody
 • 22.4. Den Země,
 • 24.5. Evropský den parků,
 • 1.6. Den dětí,
 • 5.6. Světový den životního prostředí,
 • 21.6. Den květů

Partneři EVVO na škole

Kdo nám pomáhá, kdo nás podporuje, s kým spolupracujeme:

 • Magistrát města Přerova
 • Odbor koncepce a strategického rozvoje města Přerova
 • Olomoucký kraj
 • Nezisková organizace TEREZA
 • Ekologické středisko Sluňákov
 • SVČ Atlas a BIOS Přerov
 • Vojenská policie (výcvik psů)
 • Městká policie Přerov (Dopravní soutěž)
 • Technické služby města Přerov
 • Olympus

Městské informační centrum – MIC Předmostí:

 

Provozovna: Pod Skalkou 1a, 751 24 Přerov – Předmostí

 

Otevírací doba duben až říjen: Denně od 9.00-12.00 + 12.30-16.30, v sobotu 10.00 – 15.00

 

Otevírací doba listopad až březen: Denně od 9.00-12.00 + 12.30-16.00, v sobotu zavřeno

 

Telefon: +420 581 217 404

 

e-mail: micpredmosti@kis-prerov.cz

 

EVVO kroužky

Kroužky zaměřené na ekologii, přírodu a přírodovědná bádání

Vědecký kroužek

Pod vedením pana učitele Hlaváčka
Kdy: Vždy 1x za 14 dní ve čtvrtek v 15.00
Kde: V učebně EVVO, venku, v knihovně,…

Pokusohraní

Pod vedením Bc. Hany Pecůchové
Kdy: Vždy každou lichou středu ve 13.45

Kde: Učebna EVVO

Turistický kroužek

Pod vedením Bc. Katky Kolečářové
Kdy: 1x za měsíc v sobotu, bude vždy s předstihem upřesněno
Kde: Venkůůů

IMG_20160422_111307

Projekty, realizované v rámci EVVO na naší škole

Dny s EVVákem

V průběhu školního roku 2019/2020 se na naší škole uskutečnil projekt “Dny s EVVákem”. V rámci projektu žáci ZŠ připravily celkem 4 tematické dny pro děti z mateřských škol v Přerově, každý zaměřený na jinou ekologickou tematiku. Žáci si pro své mladší kamarády připravili vždy sérii prezentací a následných aktivit, které měly za úkol dětem problematiku životního prostředí přiblížit a něco nového je také přiučit. Postupně se uskutečnily dny zaměřené na odpady a recyklaci (Ukliďme svět), Den stromů, Den Země a Den biologické rozmanitosti. Všechny dny s EVVákem vznikly díky finanční podpoře a spoluúčasti Statutárního města Přerov

První den s EVVÁKEM na ZŠ V Předmostí aneb "Paní učitelko, oni byli skvělí..."

Pamatujete si ještě, jaké to bylo, když jste byli docela malí a coby začínající prvňáčci poprvé přišli do školy? Každý, kdo tenkrát byl byť jen o rok starší, byl …N Ě K D O…Stejný zážitek se naskytl dětem ze šesti mateřských školek v Přerově. Ve čtvrtek 27. září je jejich paní učitelky vzaly do opravdové školy. Tady bylo pro děti připraveno 6 stanovišť, všechna v tento den zaměřena na téma odpady a recyklace. Největší překvapení na děti ale čekalo hned v úvodu: Nebyly zde žádné paní učitelky ani páni učitelé, kteří by o odpadech začali přednášet, ale opravdoví osmáci. Žáci 8. A třídy ZŠ J. A. Komenského v Předmostí provázeli děti ve věku 4-6 let postupně jednotlivými stanovišti, které si pro děti připravili, a tak děti nejprve třídily vzorky odpadků z domácnosti, poté se prošly po pocitovém chodníčku, natrénovaly si úklid po svých mazlíčcích na čas, zrecyklovaly nepotřebné materiály do správných kontejnerů a nakonec si vyzkoušely i lekci z badatelské výuky – to když si pro ně žáci 8. A připravili pokus s cílem zjistit, za jak dlouho z přírody vymizí vybrané druhy odpadků. A protože vy dospělí už víte, že některé materiály jsou nezničitelné, tak správně i tušíte, že tento badatelský pokus bude trvat nejméně po celý školní rok. Stejně tak setkávání dětí ze školky s jejich staršími kamarády se bude v průběhu školního roku ještě opakovat. Žáci školy si totiž spolu se svými vyučujícími připravili na tento školní rok celkem 4 setkání s v rámci cyklu Dny s EVVákem. Všechna setkání spojuje jednotné téma – ekologické vzdělávání. Samotné přípravné práce začaly již na jaře minulého školního roku, v hodinách výtvarné výchovy, kdy žáci ze starého globusu vytvořili postavičku EVVáka – malé zeměkoule, která se stala maskotem celé akce, a dále sadu omalovánek – každé setkání má totiž své specifické zaměření. Po první úspěšné akci budou následovat ještě setkání s tematikou stromů, meteorologie a biologické rozmanitosti. A jaké to je být učitelem? “Paní učitelko, oni byli skvělí a pořád se hlásili”, shrnul za žáky 8. A třináctiletý Dominik, jeden z “vyučujících”.

Čtvrtý (a poslední) den s EVVákem

Dne 22. 5. 2019 se konalo poslední setkání z cyklu “Dny s EVVákem” – setkání dětí z mateřských škol se svými staršími kamarády ze Základní školy J. A. Komenského, Přerov II – Předmostí. “Osmáci” měli tentokrát připraveno téma BIODIVERZITA – jak vtipně poznamenali, spíše jazykolam a pro děti ve věku 4-6 let něco naprosto nepředstavitelného a hlavně nevyslovitelného! A jaké úkoly si pro své mladší kamarády jejich starší spolužáci připravili tentokrát? Pozorování ptactva, určování stop zvěře, přiřazování zvuků ptáků, ale také určování pH půdy, návštěva meteobudky nebo tvořeni potravních řetězců na velkých plakátech. Na závěr potom ještě následovalo pozorování půdních živočichů pod lupou. Už jste někdo viděl slunéčko sedmitečné pod lupou pojídat mšici? My ano. Také počasí se proti dětem i jejich “učitelům” spiklo a přidalo ještě bonus zdarma: Jak se žije na Britských ostrovech … Za celé dopoledne se nenašlo 15 minut, kdy si děti nepřipadaly jako v Londýně: Pršelo – lilo- pršelo – mrholilo – lilo – pršelo a tak stále dokola, dokud celá akce neskončila. Zajímavým, i když deštivým programem na oslavu “Dne Země” skončil také celý cyklus aktivit s EVVáckou tematikou. A že vytvořit a zrealizovat takový program není pro žáky 8. ročníku nic jednoduchého, svědčí dotazy žáků po ukončení akce: ” A paní učitelko, co myslíte, je horší učit na základce nebo ve školce?”
TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA aneb "Mamííí, co je to za kytku?"

Víš, jaké rostliny tu žijí s námi? Jsou léčivé či chráněné? Nechce se Ti nosit “Klíč k určování rostlin” stále s sebou? Máš jej vůbec? A máš mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem Android nebo iOS? Spoj příjemné s ještě příjemnějším… Vydej se na vycházku do svého okolí a pozoruj přírodu kolem. Tak jako žáci naší školy.

Mobilní aplikace Pl@ntNet (která se kamarádí s operačním systémem Android a iOS) Ti s určením rostlin pomůže.

Jak na to?

 • Stáhni si aplikaci do svého mobilu/tabletu
 • Vyfoť rostlinu (nejlépe pouze jeden její orgán – list, plod, květ, kůru)
 • Porovnej s databází nabízených rostlin. Pokud v databázi není Tvá rostlina pojmenována, založ si účet u aplikace, odešli fotku k posouzení. Je ale potřeba být trpělivý – odpověď přijde zpravidla do 1 týdne, ale přesto…
 • A pak už jen pozoruj, zkoumej, porovnánej… příroda kolem nás nám nachystala úchvatnou podívanou …

Nesviť zbytečně uvidíš na hvězdy

Cílem pozorování je poukázat na světelné znečištění, vyměnit večer u počítače za chvilku s někým blízkým nebo jen tak “se nudit” při světle hvězd… Hlavně ale aby nás to bavilo…. 

Přidej se k “vědcům” ze 104 zemí světa a vypozoruj si svůj kousek oblohy okradený o svit hvězd…

Pravidla pro měření osvětlení oblohy jsou následující:

1) Měřit budeme za jasné oblohy

2) Hodinu po západu slunce si vyjít do přírody / nebo do města 🙂

3) Najít vhodné stanoviště, kde bude viditelné souhvězdí Lva

4) Porozhlédnout se po krajině, (určit GPS souřadnice s pomocí aplikace v mobilu – toto není bezpodmínečně nutné, lze zjistit i později doma na počítači), počkat asi 10 minut, než si naše oči zvyknou na tmu.

5) Pokusit se určit, kolik hvězd ze souhvězdí Lva jsme schopni nyní spatřít

6) Měření porovnat s mapkou (pomocí červeného LED světla), určit, která mapka odpovídá pozorované skutečnosti, zapamatovat si magnitudu (zapsaná vždy u příslušné mapy)

7) Zbytek večera strávit v přírodě, se svými blízkými a užít si ho.

8) Po návratu domů vše odeslat data zde: https://www.globeatnight.org/webapp/ (ale klidně později).

Stačí odeslat jedno měření, ale pokud nadšení vydrží, odesílat klidně každý den nové měření. Lze měnit stanoviště.

9) Porovnej své měření s dalšími 104 zeměmi světa na této mapce: https://www.globeatnight.org/map/