EVVO –enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

Vzdělávací programy EVVO plánované na leden až červen 2016 jsou hrazeny z prostředků Olomouckého kraje, získaných v rámci dotace „Zelená škola“.

Poskytovatel finančně přispívá na podporu environmentálního vzdělávání v programu GLOBE a naekologické kurzy , které děti navštěvují v rámci školní družiny.

Titul Zelená škola

PDF soubor si můžete stáhnout v DOKUMENTY KE STAŽENÍ – kategorie Další dokumenty

INDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Název a adresa školy: Základní škola Jana Amose Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14

Zřizovatel: Statutární město Přerov

Statutární zástupce školy: Mgr. Bc. Věra Václavíčková

E-mail školy: info@zsjakprerov.cz

Telefon: 581 211 739

Internetové stránky školy: https://www.zsjakprerov.cz/

Typ školy: Základní škola s 1.- 9.ročníkem

Jméno a příjmení koordinátora EVVO: Mgr. Romana Oulehlová

Kontakt (e-mail): roumoul@seznam.cz

Počet žáků: 353

Počet tříd: 18

Počet pedagogických pracovníků: 35

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Škola se nachází v blízkosti původního archeologického naleziště v Předmostí. Sídlí v jedné budově, součástí areálu školy je školní zahrada, hřiště a pozemky. Škola má v užívání bývalý ovocný sad („Školní kopec“ o rozloze 2 ha ve vzdálenosti od školy cca 3km), k praktickým činnostem v rámci dlouhodobého projektu školní naučné stezky Po stopách lovců mamutů. Jak ve školní zahradě, tak na školním kopci je rozmístěno několik přírodních učeben.

cíle evvo

 1. Stát se zelenou školou – školou, která žáky povede k zájmu o okolní prostředí a stane se centrem života obce, kde sídlí
 2. Naučit žáky každodenní činnosti posuzovat podle jejich vlivu na životní prostředí
 3. Propojit dosud běžící akce naší školy a aktivity žáků jednotným tématem
 4. Zvýšit povědomí žáků o stavu ŽP, uvědomění si vlastního podílu na tomto stavu a hledání cesty, jak nepříznivé důsledky naší činnosti na planetu eliminovat nebo alespoň zmírnit.
 5. Prostřednictvím žáků zapojit do ekologické výchovy také jejich nejbližší
 6. Vytvořit společenství dětí, jejich rodinných příslušníků a pedagogů, kterým záleží na životním prostředí
 7. Nabízet nenásilnou formou dostatek aktivit zaměřených na životní prostředí a jeho zlepšování
 8. Seznamovat děti s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, vést děti k pozitivnímu vztahu k vlastní rodině, obci a regionu
 9. Doplnit již tradiční akce školy o ekologický rozměr
 10. Naučit žáky využívat přirodu k maximu jejich aktivit jak ve škole tak ve volném čase a s ohledem k přírodě se také při svých aktivitách chovat

EVVO ve škole

Učitelé ve škole mají povědomí o tom, co EVVO zahrnuje, začleňují průběžně různá témata do výuky téměř všech předmětů. Ekologické hledisko je stále více začleňováno do chodu školy, postupně přibývá akcí spojených s tematikou životního prostředí nebo se otázka životního prostředí stává součástí již tradičních akcí, pořádaných školou. Vedení školy vytváří podmínky pro práci koordinátorky EVVO na škole, koordinátorka je uvolňována na školení a porady související s problematikou životního prostředí a ekologického vzdělávání. Také provoz školy stále více zohledňuje ekologické principy.

Činnost koordinátora EVVO ve škole

–       Příprava plánu EVVO

–       Realizace jednotlivých bodů EVVO a jejich vyhodnocení

–       Účast na vzdělávacích akcích, seminářích, školeních a konferencích souvisejících se ŽP

–       nové poznatky z oblasti ŽP předávat vedení školy a kolegům

–       navazovat kontakty s organizacemi zaměřenými na ochranu přírody a se středisky ekologické výchovy

–       podněcovat k ekologickému provozu školy

–       vyhodnocení EVVO

EVVO V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

a) Základní vzdělávání

Základní škola má vlastní ŠVP, jehož součástí v každém ročníku jsou odkazy na základní vzdělávání v oblasti EVVO. Otázky životního prostředí, ekologické výchovy a trvale udržitelného rozvoje se staly součástí předmětů prvouka, přírodověda, Český jazyk, ČZSP a Výtvarná výchova na prvním stupni, Člověk zdraví a svět práce, Výchova k občanství, Chemie, Přírodopisu, Zeměpisu a také Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ.

 

Žákům se dále nabízí možnost pracovat v ekologicky orientovaném kroužku, který se zaměřuje na vzdělávání žáků a na činnosti spojené přímo s ochranou okolního prostředí.

b) Základní vzdělávání
 1. Výuka předmětů v přírodních učebnách v areálu školy (přírodověda, zeměpis, matematika, dějepis, ČZSP)
 2. Škola v přírodě
 3. Žáci se účastní po celý školní rok sběru odpadu: Papír, použité baterie, vršky PET lahví a hliník
 4. Úpravy bezprostředního i vzdálenějšího okolí školy a obce
 5. Péče o zeleň v budově školy i v okolí školy
 6. Péče o školního mazlíčka
 7. Využití produktů z vlastní sklizně na akcích školy
 8. Další vzdělávání žáků ve spolupráci s organizacemi zaměřenými na ochranu přírody a se středisky ekologické výchovy
 9. Péče o ptactvo v zimním období – výroba a instalace krmítek, průběžné doplňování potravy
 10. Zapojení do soutěží pořádaných v souvislosti se sběrem recyklovatelných surovin
 11. Zapojení do vědomostních soutěží s přírodovědnou tematikou
 12. Projekty školy zaměřené na zlepšení povědomí o ŽP (Tour po TUR, Pohlednice z prázdnin, ŽP a doprava)
 13. Rozvíjení spolupráce s rodiči, příbuznými a s obyvateli obce: Pochod „Po stopách lovců mamutů“(říjen), Ve štrůdlu na štrůdl (listopad),
 14. Seznamování dětí s historií regionu, s tradicemi a odkazy našich předků, budování pozitivního vztahu k vlastní rodině, obci a regionu: Vánoční městečko, Velikonoční městečko
 15. Připomínka významných dnů s ekologickou tematikou:
c) Jednorázové akce a projekty

– 22.9. Evropský svět bez aut

– 1.10. Světový den lidských sídel,

– 4.10. Světový den zvířat,

– 16.10. Světový den výživy,

– 20.10. Den stromů,

– 1.12. Světový den AIDS

– 29.12. Mezinárodní den biologické rozmanitosti,

– 22.3. Světový den vody,

– 22.4. Den Země,

– 24.5. Evropský den parků,

– 1.6. Den dětí,

– 5.6. Světový den životního prostředí,

– 21.6. Den květů

SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Technické služby města Přerova

Nadace Malý NOE

SVČ Atlas a Bios Přerov

Odbor koncepce a strategického rozvoje města Přerova

MIC Přerov

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Dále je možné oslovit ke spolupráci: Muzeum Komenského (ORNIS), ČOV, skládka Žeravice