BUDOUCÍ PRVŇÁČCI

TERMÍN ZÁPISU

6. a 7. dubna 2020 od 14. 00 do 18.00 hodin

dŮLEŽITÉ INFORMACE

Věk dítěte:

Do 1. ročníku se zapisují děti, které dovrší do 31. 8. 2020 šest let. Požádá-li zákonný zástupce, lze za určitých podmínek zapsat i dítě, které dosáhne 6 let do 30. 6. 2021.

 

Co je třeba si přinést k zápisu: 

 • Rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • rozhodnutí o odkladu, bylo-li dítě u zápisu v loňském roce.

Co dělat, pokud se nemůžete dostavit k zápisu v daném termínu:

Je třeba kontaktovat ředitele školy. Ten pak určí termín pro náhradní zápis, ve kterém se zákonný zástupce dostaví i s dítětem. V případě nemoci dítěte je třeba, aby zákonný zástupce zapsal dítě v řádném termínu. Pro dítě pak bude dohodnut vhodný termín pro jeho návštěvu školy a prožití programu určeného pro budoucí prvňáčky.

Průběh zápisu:

 • Zákonný zástupce vyplní, popřípadě předá již vyplněnou žádost o přijetí a zápisní list.
 • Dítě absolvuje maximálně 20 minutový program s učitelem, který má motivační charakter a na jehož základě může učitel poskytnout zákonnému zástupci konkrétní doporučení pro přípravu na vstup do školy.
 • Při příchodu k zápisu obdrží zákonný zástupce registrační číslo a také informace o odkladu školní docházky.
 

Odklad školní docházky:

Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad školní docházky, musí tak učinit během zápisu podáním žádosti o odkladu. Současně k žádosti přiloží i:

 • doporučení školského poradenského zařízení 
 • doporučení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.
 

Rozhodnutí o přijetí:

Bude oznámeno pod registračním číslem, které obdrží zákonný zástupce při zápisu. Rozhodnutí bude zveřejněno na úřední desce školy a na webových stránkách školy a to 16. dubna po 14.00 hodině.


Cizinci a povinná školní docházka:

K zápisu se musí dostavit:

 • občané jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
 • jiní cizinci, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • účastníci řízení o udělení mezinárodní ochrany
 

Co by měl budoucí prvňáček umět:

 • písničku nebo básničku
 • vyprávět pohádku podle obrázků
 • znát své jméno, příjmení, adresu, jméno maminky, tatínka
 • poznat barvy, základní geometrické tvary
 • správně držet tužku, nakreslit obrázek (postavu), stříhat
 • orientovat se v prostoru (znát pojmy nahoře, dole, vzadu, vpředu, vpravo, vlevo)
 • soustředit se na práci, zůstat u ní alespoň 10 minut (neodbíhat, nerozptylovat se) – nutné cvičit
 • dbát na správnou výslovnost
 • dodržovat určitý denní režim
 • uklízet si své věci (oblečení, hračky)
 • poznat si své věci, obléct se a zavázat si boty, pěkně stolovat,
 • měl by mít matematickou představu do pěti (spočítá předměty).

U zápisu nemusí dítě umět všechno, ale musí všechny tyto oblasti v posledních měsících před nástupem do školy rozvíjet, aby se mohlo lehce zapojit do školního života a mělo radost z nového poznání.

Co plánuje ZŠ JAK pro usnadnění nástupu do školy budoucím prvňáčkům:

1) Návštěvy mateřských škol, při kterých budou rodiče informováni o průběhu zápisu a o tom, jak pomoci dětem s přípravou na vstup do ZŠ.

Termíny návštěv (vždy od 15.30):

 • 9. 3.MŠ Čekyně
 • 11. 3. MŠ Pod Skalkou
 • 12. 3. MŠ Vinary

2)  Den otevřených dveří

 • 26.3. proběhne den otevřených dveří od 8.00 do 15.00. V tuto dobu je možné nahlédnout do učeben i hodin, zeptat se na otázky týkající se organizace výuky, školních aktivit i nabídky dalších kroužků.

3)  Prohlídka školy pro budoucí prváčky a jejich rodiče – 1. opravdové učení s Kašpárkem Tato akce pro rodiče a budoucí prvňáčky je plánována na 26. 3. od 16. 00. Během hodinového programu si budou moci děti za doprovodu svých rodičů zkusit spolu s Kašpárkem plnit školní úkoly v různých prostorách školy.

4)  Návštěva školních akcí:

 • 1. 4. v 16.00 se otevřou brány Velikonočního městečka.

5)  2. a 3. Kašpárkovo učení
Tyto dvě akce jsou určeny již výhradně pro naše zapsané prvňáčky.
Konají se 21. května a 18. června, kdy s dětmi budeme rozvíjet
potřebné dovednosti pro vstup do školy, a rodiče se dozvědí vše
potřebné.

Originální PDF dokument je na stažení v TISKOPISY PRO RODIČE  –  “Kašpárkovo Ičko”