Logopedická třída na naší škole

Logopedická třída je určena výhradně pro žáky s narušenou komunikační schopností, jejichž nadání odpovídá zařazení do běžné základní školy.
Děti jsou do této třídy přijímány na základě doložení doporučení školského poradenského zařízení a písemné žádosti zákonného zástupce.

V logopedické třídě je snížený počet dětí, který nabízí větší prostor pro uplatnění individuálního přístupu. Kromě běžných předmětů, které
mají stejný vzdělávací obsah jako paralelní třídy, je zde navíc pravidelně poskytována individuální logopedická péče, která je přizpůsobena
každému žákovi podle jeho potřeb (správná výslovnost hlásek, rozvoj grafomotoriky apod.) Každodenní logopedická péče je součástí
vyučování a zahrnuje rozvoj obratnosti mluvidel, rozvoj vyjadřovacích schopností, zrakového a sluchového vnímání, dechová cvičení, artikulační
cvičení.

Logopedická třída se otvírá pro žáky prvního ročníku a žáci v ní pokračují do druhého ročníku. Do běžné třídy jsou pak žáci začleněni ve třetím
ročníku.

Garanci péče poskytuje
SPC logopedické Olomouc, pracoviště Přerov,
Bří Hovůrkových 17,
750 00 Přerov