ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

LOGOPEDICKÁ TŘÍDA

Znovuotevření logopedické třídy ve školním roce 2021/22

Logopedická třída je určena výhradně pro žáky s narušenou komunikační schopností, jejichž nadání odpovídá zařazení do běžné základní školy. Děti jsou do této třídy přijímány na základě doložení doporučení školského poradenského zařízení a písemné žádosti zákonného zástupce.

Výhody

Logopedická třída

Snížený počet dětí ve třídě

Individuální logopedická péče

Návrat do běžné třídy ve třetím ročníku

V logopedické třídě je snížený počet dětí, který nabízí větší prostor pro uplatnění individuálního přístupu. Kromě běžných předmětů, které mají stejný vzdělávací obsah jako paralelní třídy, je zde navíc pravidelně poskytována individuální logopedická péče, která je přizpůsobena každému žákovi podle jeho potřeb (správná výslovnost hlásek, rozvoj grafomotoriky apod.) Každodenní logopedická péče je součástí vyučování a zahrnuje rozvoj obratnosti mluvidel, rozvoj vyjadřovacích schopností, zrakového a sluchového vnímání, dechová cvičení, artikulační cvičení.

Logopedická třída se otvírá pro žáky prvního ročníku a žáci v ní pokračují do druhého ročníku. Do běžné třídy jsou pak žáci začleněni ve třetím ročníku.

Garanci péče poskytuje
SPC logopedické Olomouc, pracoviště Přerov,
Bří Hovůrkových 17,
750 00 Přerov