ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Školní poradenské pracoviště

Základní školy J.A.Komenského a mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14

Školní poradenské pracoviště /ŠPP/ poskytuje odborné poradenské služby dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP dále poskytuje rady dalším pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a to s cílem zlepšit kvalitu a úroveň vzdělávání a propojit informovanost na půdě školy a tím docílit efektivního a kvalitního vzdělávání žáků. ŠPP dbá na vysoké úrovni komunikaci s rodiči a s mimoškolními institucemi, které mohou být taktéž nápomocné při zvyšování úrovně vzdělávání.

Poradenští pracovníci ŠPP:

 • Mgr. Barbora Složilová – výchovný poradce (barbora.slozilova@zsjakprerov.cz)
 • Mgr. Ivana Lukšová – školní speciální pedagog (ivana.luksova@zsjakprerov.cz)
 • Mgr. Marta Grigárková – školní metodik prevence (marta.grigarkova@zsjakprerov.cz)
 • Mgr. Mgr. Monika Harvančáková​ – kariérový poradce (martina.vlkova@zsjakprerov.cz)

Konzultace:  každý první čtvrtek v měsíci 15:30 – 17:30, po předchozí domluvě kdykoliv Telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)

Školní speciální pedagog

Mgr. Ivava Lukšová

Kontakt

 • První čtvrtek v měsíci 15.30 – 17.30
 • Po předchozí dohodě kdykoli
 • Telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)
  • zabývá se včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů
  • provádí činnosti zaměřené na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • konzultuje a zajišťuje doporučené pomůcky a didaktický materiál
  • spolupracuje s třídními učiteli a jejich žáky v období školního neúspěchu nebo jinak náročné zátěžové situaci s možným nastavením Plánu pedagogické podpory
  • zprostředkovává kontakt s dalšími odborníky v rámci potřebné podpory a pomoci žákům se vzdělávacími obtížemi
  • metodicky vede asistenty pedagoga
  • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, metodikem prevence a třídním učitelem, při důsledném zachování anonymit jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili
  • efektivně pracuje se zjištěnými informacemi v kolektivu vyučujících a jednotlivých tříd s cílem eliminovat negativní jevy

Školní metodik prevence

Mgr. Marta Grigárková

Kontakt

 • První čtvrtek v měsíci 15.30 – 17.30
 • Po předchozí dohodě kdykoli
 • Telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)

informace rodičům

Milí rodiče a žáci,

naše škola se dnešním dnem zaregistrovala do preventivního systému s názvem „NENECH TO BÝT“, který je zdarma přístupný všem našim žákům i rodičům. 
Jedná se o unikátní možnost, jak bez obav a efektivně nahlásit problémy, které se mohou vyskytnout v kolektivu.
 
Žáci budou o existenci tohoto systému postupně informováni třídními učiteli na třídnické hodině, rodiče dostanou potřebné informace na třídních schůzkách, konzultacích nebo vlepené do žákovské knížky.
 
 
  • pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
  • zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů
  • úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole
  • vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost
  • podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy
  • organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou
  • je tvůrcem preventivního programu školy, koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
  • metodicky vede činnosti a koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • koordinuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
  • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
  • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti
Primární preventivní program na stažení zde​

Výchovný poradce

Mgr. Barbora Složilová

Kontakt

 • První čtvrtek v měsíci 15.30 – 17.30

 • Pro žáky: úterý 9.40 – 10.00

 • Po předchozí dohodě kdykoli

 • Telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)

 • E-mail: barbora.slozilova@zsjakprerov.cz

  • věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách
  • vykonává administrativní činnosti, jako je evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků a těch, kteří mají individuální vzdělávací plán z jiných, například zdravotních důvodů
  • konzultuje výsledky z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a jiných odborných vyšetření
  • eviduje vypracované individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory
  • jedná se zákonnými zástupci, třídními učiteli a pracovníky školského poradenského pracoviště o vzdělávacích a výchovných potřebách žáků
  • připravuje podklady k žádostem o finanční prostředky na platy asistentů pedagoga; a k dalším dokumentům jako je například výroční zpráva, školní vzdělávací program, koncepce rozvoje školy apod.
  • průběžně spolupracuje s třídními učiteli a pracovníky školského poradenského zařízení při mapování problémů ve vzdělávání žáků
  • spolupracuje s třídními učiteli a ostatními učiteli a s metodikem prevence při řešení výchovných problémů, záškoláctví, dlouhodobé absence či šikany

 

Kariérový poradce

Mgr. Monika Harvančáková

Kontakt

 • První čtvrtek v měsíci 15.30 – 17.30

 • Pro žáky: úterý 9.40 – 10.00

 • Po předchozí dohodě kdykoli

 • Telefon: +420 581 211 739 (kancelář školy)

 • E-mail: monika.harvancakova@zsjakprerov.cz

  • pomáhá žákům a zákonným zástupcům s profesní orientací po celou dobu školní docházky tak, aby se žáci v budoucnu uplatnili na trhu práce
  • pomáhá vycházejícím žákům s výběrem odborného učiliště či střední školy
  • organizuje společné exkurze, návštěvu ,,Scholaris“ – burzy škol a informačního poradenského střediska na úřadu práce, prezentace středních škol ve škole
  • organizuje informační schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků (informace o přijímacím řízení, setkání se zástupci ze středních škol)
  • podává základní informace k přijímacímu řízení, pomáhá vyplnit přihlášky na střední školy
  • eviduje přehledy o žácích přijatých/nepřijatých na střední školu a o vydaných zápisových lístcích
  • vydává zápisové lístky
Oficiální dokument si můžete stáhnout v ZDE