ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Zápisy k povinné školní docházce do 1. ročníku základní školy budou probíhat v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Zápis do 1. třídy s ohledem na aktuální vývoj pandemie bude připraven v distanční podobě prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude zpřístupněna na webu školy.

 

Pokyny pro vyplnění a podání elektronické přihlášky k povinné školní docházce

 

Všechny požadované údaje v žádosti prosím vyplňte. Z aplikace vygenerovanou a podepsanou žádost s číselným identifikátorem následně doručíte do školy. Po podání žádosti Vám bude zaslán email o obdržení vyplněné přihlášky.

 

Žádost můžete doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy ID: n8gmyse,
  • e-mailem na adresu: info@zsjakprerov.cz (v tomto případě je nutné poslat jako přílohu a opatřit uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou na adresu školy v obálce označené Zápis, nejlépe doporučeně (rozhodující je datum podání na poště),
  • osobním podáním ve škole v úřední den (každou středu od 8:00 – 12:00h).
 
 

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie.

Žádost o odklad povinné školní docházky ke stažení ZDE

Odklad školní docházky


Žádost o odklad povinné školní docházky o 1 rok se podává souběžně s žádostí o přijetí. K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena.


Telefonický kontrakt PPP Přerov: 581 217 760, 581 208 014, e-mail: ppp@ppp-prerov.cz

Zápis do logopedické třídy

K žádosti o zápis do logopedické třídy, zřízené podle §16 Školského zákona, je nutné vyšetření ve speciálně-pedagogickém centru logopedickém (SPC) s následně vydaným doporučením pro školu.

Kritéria přijetí

 ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14 plánuje ve školním roce 2021/22 otevřít 2 první třídy a 1 logopedickou třídu zřízenou podle §16 Školského zákona. Dítě bude přijato k plnění povinné školní docházky ve správním řízení na základě podané žádosti o přijetí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/22 a splnění požadavků dané Školským zákonem.

Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o přijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na vstupních dveřích školy a školním webu www.zsjakprerov.cz

 

Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci budou moci vyzvednout v kanceláři školy. Případná Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena poštou do vlastních rukou.

Mgr. Eva Floreková

 

zástupce ředitele pro 1. stupeň a školní družinu
ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov – Předmostí
Hranická 14, 751 24 Přerov
e-mail: eva.florekova@zsjakprerov.cz